Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам
x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Публикуваха указания за прилагането на закона за земеделските земи

Както и за глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Публикуваха указания за прилагането на закона за земеделските земи
Автор: Фермер.БГ

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува указания за прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

 

Вижте пълните указания

 

Декларация по чл. 69

В срок до 31 юли всеки собственик подава декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)  до общинската служба по земеделие поместонахождение на имотите, в която посочва начина, по който желае да ползва всеки от имотите си през съответната стопанска година, а именно: в реални граници или в масиви за ползване, а когато имотите са отдадени за ползване чрез договори за наем или аренда, собственикът посочва сключените договори, като начинът на тяхното стопанисване се посочва от съответния ползвател в заявлението по чл. 70 от ППЗСПЗЗ.

 

Заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ

В срок до 31 юли всеки ползвател е длъжен да представи в общинската служба по земеделие поместонахождение на имотите копие от договорите за ползваните от него имоти, с цел определяне на изходните данни и материали за създаване на масивите за ползване за предстоящата стопанска година.

 

Тук е важно да се знае, че при промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване на имотите след 31 юли,собствениците и ползвателите подават декларация, съответно заявление, съгласно чл. 72, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. Новите обстоятелства не се вземат предвид при определяне на масивите за ползване за предстоящата стопанска година, освен в случаите, когато декларациите или заявленията са представени в срок до 15 август  –  чл. 72, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.

 

Регистриране на договорите за ползване на земеделски земи от ОСЗ

Задължение на общинските служби по земеделие е да регистрират представените договори за наем, аренда и съвместна обработка по чл. 31, ал. 4, т. 3 от Закона за кооперациите, както ианексите за тяхното изменение и прекратяване, които следва да са във формата, по която е сключен договора, т.е. ако договорът е нотариално заверен, то и анексът следва да е заверен нотариално.

 

При регистриране на представените договори, ОСЗ прави проверка дали наемодателят/арендодателят е отразен в регистър собственици към картата на възстановената собственост (КВС) на землището, като собственик в партидата на съответния имот, въз основа на документа за собственост (влезлите в сила решения за възстановяване на правото на собственост, нотариални актове и пр.). Ако има промяна в собствеността на имота, то регистрация на договора се извършва след нейното отразяване по реда на Наредба № 49 за поддържане на картата на възстановената собственост.

 

Задължение на общинската служба по земеделие е в срок до 1 август да изготви предварителния регистър на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, които трябва да бъдат включени в процедурата за създаване на масиви за ползване.

 

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.

 

 

Общинската служба по земеделие предоставя в срок до 15 август предварителния регистър и картата на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, включително в цифров вид.

 

Ще дадем ли ключ на чужденците към нашата земя

 

Комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 5 август на съответната година.

 

Определяне на територията, в която се създават масивите за ползване

В срок до 20 август комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ определя върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта), както територията, в която се създават масивите за ползване,така и границите на масивите за ползване по реда на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ.

 

Изготвяне на споразумение

Целта на споразумението по чл. 37в е собствениците и ползвателите на земеделски земи в съответното землище да комасират (уедрят) обработваните от тях площи, като преразпределят собствените и ползвани на правно основание имоти, към които прибавят т.нар. „имоти – бели петна”, намиращи се в разпределените между участниците в споразумението масиви.   

 

В срок до 30 август участниците в процедурата сключват споразумение за ползване на масивите за предстоящата стопанска година по смисъла на § 2, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието. Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване.

 

Участниците в споразумението могат да коригират представените от комисията граници на масивите с цел ползване на изключени площи, получени след сечението между картата на възстановената собственост или кадастралната карта и физическите блокове от цифровата орто фото карта (ЦОФК).

 

Имотите, декларирани за ползване в реални граници, както и  имотите с начин на трайно ползване – пасища, мери, ливади, не се включват в процедурата за създаване на масиви за ползване  и не се разпределят като имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

 

В срок до 25 август Общинската служба по земеделие публикува обява за изготвените регистър и картата на ползването в кметството и в сградата на ОСЗ. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие". Промени в проектите на регистъра и картата могат да се правят в срок до 30 август по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица.

 

 

Включване на земи от държавния и общинския поземлен фонд в споразумението и разпределението

Когато в разпределените масиви за ползване попадат земи от държавния и общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за които преди издаването на заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ не са сключени договори за наем или за аренда, то имотите могат да бъдат предоставени на ползвателите на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината.

 

Имотите отдържавния и общинския поземлен фонд, попадащи в разпределените масиви за ползване, не се включват в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ като „имоти – бели петна”, защото правното основание за тяхното ползване са сключените за тях договори.

 

Плащане на сумите за ползваните земи

Лицата, на които със заповедта по чл. 37в, ал. 4 са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2, внасят по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта.

 

Когато в определения срок дължимата сума не е платена, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта, ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция „Земеделие”.

 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!

Свързани новини
Обнародваха Закона за земеделските земи
 
Какво ни казахте: Ще се възползват ли фермерите от подпомагането de minimis
16.10.2017 | 15575 прочитания
Какво ни казахте: Ще се възползват ли фермерите от подпомагането de minimis
Над 60 на сто от отговорилите на анкетата на Фермер.БГ твърдят, че ще се възползват от парите

Нужни ли са допълнителни разяснения по мярка 14?

news