Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам
x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Какво предстои по мерки 10 и 11 от ПРСР 2014-2020 г.

Министерството излезе с анализ на възможностите за нов прием

Какво предстои по мерки 10 и 11 от ПРСР 2014-2020 г.
Автор: Фермер.БГ

Във връзка с проведеното заседание на Комисията по земеделието и храните се извърши допълнителен анализ на възможността за нов прием по мерки 10 и 11 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) от експерти на Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“, съобщиха от министерството.

Вижте какво отчете служебното ръководство на МЗХ

Целта на анализа бе да се идентифицират възможните решения, средства и времевия хоризонт за изпълнението им, така че да се удовлетворят обществените очаквания, без да се нарушава добрата финансова дисциплина при управлението на средства, отпускани на земеделските стопани по двете мерки.

Всички финансови разчети са базирани от една страна на задължението за компенсиране на кандидатите за петгодишния период на поетите ангажименти и от друга страна на задължението за ежегодно подаване на заявления за плащане с идентични по размер площи, животни и пчелни семейства. Това включва всички заявления с текущите ангажименти, одобрени през кампания 2015 и кампания 2016.

По отношение на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. се установи, че след изчисление на необходимите финансови средства за вече изпълнявани ангажименти не е налице възможност за поемане на нови заявления, извън вече планираните, през кампания 2017. Към момента се приемат заявления за подпомагане по всички направления с изключение на тези, по които са достигнати планираните индикатори в Програмата. Поемането на ангажименти за част от тези направления е ограничено още през кампания 2016.

В допълнение на вече изпълняваните ангажименти през кампания 2017 е планирано да се приемат заявления за подпомагане за ангажименти по направленията, за които е налице достатъчна увереност, че рискът за изпълнение на бюджета може да бъде ефективно и ефикасно управляван, както следва:

• Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС) – за дейността чрез паша;
• Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
• Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;
• Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство;Предвид значителния размер на средства по ангажименти, за които подпомагането е насочено към дейности по опазване и за поддържане на местообитанията на застрашени видове птици (зимуващи гъски, червеногуша гъска, ливаден блатар, Царски орел и Египетски лешояд) в обработваеми земи с орнитологично значение както през 2016 г., така и през 2017 г., не е планиран прием на нови заявления за подпомагане.

По данни след края на кампания 2016 е налице значително нарастване на подадените заявление по направление „Контрол на почвената ерозия“ спрямо одобрените през 2015 г. Основното увеличение е свързано с подадените над 1000 нови заявления за дейността „Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения“ за над 11 000 ха. Общата декларирана площ по направлението е над 30 000 ха при планирани в ПРСР 7000 ха. В тази връзка през кампания 2017 не е планиран прием и за заявления за нови ангажименти по направление „Контрол на почвената ерозия“.

Въз основа на извършения преглед на състоянието и очакванията за финансовите средства, които биха били необходими за планираните ангажименти от кампания 2017, е прогнозиран незначителен недостиг в края на периода на изпълнение на ПРСР 2014-2020 г.Прогнозите са базирани на необходимите средства за обезпечаване на поетите ангажименти към всички земеделски стопани от 2015 г. и 2016 г. за оставащите години от 5 годишния им ангажимент и планирания прием през кампания 2017.

По текущи данни за поетите ангажименти и прогноза за очакваните заявления за подпомагане при условията на заповедта за прием на заявления през кампания 2017 е идентифициран риск от надвишаване на бюджета на мярка 10 „Агроекология и климат“ до изтичане на ангажиментите, който може да бъде ефективно управляван през годините (дефицит от около 5 млн. лв. след 2020 г.).

Въпреки прогнозите за недостиг на финансови средства в бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г., с оглед на обществените очаквания и стремежа за развитие на сектора за биологично земеделие, както и констатираните слабости в системата за контрол, през кампания 2017, е оптимизиран приемът на заявления, като е осигурена възможност за подаване на заявления от биологични производители за сертифицираните им площи, животни и пчелни семейства.

По текущи данни за поетите ангажименти, въз основа на заявените земеделски култури и отглеждани животни през 2016 г. и прогноза за очакваните заявления за подпомагане при условията на заповедта за прием на заявления през кампания 2017, е идентифициран значителен риск за увеличаване на дефицита в бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“ до изтичане на ангажиментите, който може да надхвърли 100 млн. лв. Нетното изменение на необходимите финансови средства е възможно предвид това, че размерът на компенсаторното плащане за хектар се променя ежегодно в зависимост от вида на отглежданата и подпомагана земеделска култура, както и статуса на площите – биологични или в преход.

Друг основен мотив за оптимизиране на приема през 2017 г. е достигането на планираните индикатори за част от направленията в ПРСР 2014-2020 г., доколкото разширяването на изпълнявани ангажименти и поемането на нови трябва да е съобразено с рамките на планирания бюджет по мярката.По текущи данни, на база заявен интерес и установените компенсаторни ставки, е налице прогноза за финансов дефицит, т.е. не могат да бъдат финансово обезпечени нови ангажименти. Министерство на земеделието, храните и горите е длъжно да спазва бюджетната дисциплина в рамките на одобрените бюджет от ЕК и финансиране от националния бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет и тригодишната бюджетна прогноза.

Извършеният анализ бе насочен към идентифициране на потенциални възможности за управление на прогнозния финансов недостиг.

В резултат на анализа на мярка 10 и мярка 11 от Програмата Министерство на земеделието, храните и горите ще предложи комплексно решение, удовлетворяващо обществения интерес, в рамките на утвърдените бюджети в ПРСР 2014-2020 г. и националната бюджетна рамка. Целта е да се гарантира финансовото обезпечаване на изпълняваните ангажименти от изрядните земеделски стопани, като по този начин ще се отговори и на изискванията на бранша за гарантиране дейността на коректните
стопани.

Решенията включват изграждане на по-ефективна система за контрол на биологичното земеделие по цялата верига, включваща контрол на качеството и количеството на произведена и преработена продукция. Времевият хоризонт за прилагане е края на 2017 г., като нов анализ и финансова прогноза на изпълнението на мярката може да бъде извършен след оценка на резултатите от въвеждането на новата система за контрол.Друга част е свързана с извършване на промени в ПРСР 2014-2020 г., като определеният в Регламента първи преглед на заложените цели в програмата е предвиден за края на 2018 г., след което може да се предвиди прехвърляне на средства между мерките в ПРСР при условие, че същото бъде одобрено от всички членове на Комитета по наблюдение на Програмата и ЕК.

В заключение прогнозното изпълнение на вече поетите ангажименти надхвърля бюджетната рамка по Програмата. Наличните и реално изпълними механизми за осигуряване на допълнителен ресурс не дават разумна увереност, че може да бъде финансово обезпечен прием за нови бенефициенти в краткосрочен план.

 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!

Свързани новини
Приемът по мярка 10 и 11 е ограничен заради достигнати индикатори
 

Нужни ли са допълнителни разяснения по мярка 14?

news