x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Как да изчислим себестойността на земеделската продукция?

Калкулацията дава възможност на земеделските стопани да планират разходите си

Как да изчислим себестойността на земеделската продукция?
Автор: Фермер.БГ
Себестойността на земеделската продукция и нейното изчисляване са от изключително значение за управление на стопанството. Освен това, калкулацията дава възможност на земеделските стопани да си направят сметката - до каква степен тяхното стопанство е продуктивно и да организират разходите и приходите си.
 
 
Себестойността на продукцията представлява паричния израз на разходите за производството и реализация на продуктите и услугите, които предприятието предлага на пазара. Съгласно Закона за счетоводството себестойността е оценката на произведените (създадените) в предприятието активи, в която не се включват административните разходи, разходите за продажби, финансовите и извънредните разходи (§ 1, т. 4 от ЗСч).
 
Себестойността е основен показател за ефективността на стопанската дейност. Калкулацията е формата на определянето на себестойността на продукцията и показва какви разходи се правят по статии. Системното снижаване на себестойността води до повишаване на рентабилността и допринася за намаляване на цените на предлаганите продукти и услуги, пише Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в свой анализ.
 
Главните насоки за намаляване на себестойността на земеделската продукция могат да се определят по източници и фактори, като например:
 
По източници:
- икономия на жив труд;
- икономия на овеществен труд (оборудване);
- административно-управленски разходи.
 
По фактори:
- народностопански фактори;
- изменение на транспортните тарифи;
- цени на материалите;
- лихвен процент;
- цени на горивата, енергия;
- валутни курсове;
- вътрешнофирмени фактори;
- промени на обема и структурата на производството; - организация;- материално стимулиране;
- повишаване на качеството.
 
Разходите за производство са твърде разнообразни. От гледна точка на тяхното значение при калкулирането на себестойността на продуктите или услугите може да бъдат класифицирани по следния начин:
 
- разходи, свързани с произвежданата продукция - разходите, които директно са свързани с производството на определен продукт, вкл. и преките трудови разходи на заетия за това производство персонал;
 
- системно начисляваните постоянни и променливи общопроизводствени разходи, които се правят в процеса на производството;
 
Според зависимостта им от обема на произведената продукция или услуги, те биват постоянни и променливи.
 
Постоянни са общопроизводствените разходи, които не се влияят пряко от обема на произведената продукция. Към тях в определени случаи можем да причислим постоянни непреки разходи с производствен характер като разходи за амортизация и за наемна сгради, оборудване с производствено предназначение, разходи за застраховки и поддържане на активи и др. подобни.
 
Променливи са общопроизводствените разходи, които зависят пряко или почти пряко от обема на произведената продукция. В дадени случаи според спецификата на предприятието може де се причислят разходите за електроенергия, разходите за текущо поддържане на производствените активи, трудовите разходи за помощния персонал, спомагателните материали и други подобни.
 
От особено значение за правилното и точно калкулиране на себестойността е групирането на разходите. Съобразно спецификата на дейността си предприятието само определя организацията за отчитане на разходите и калкулирането на себестойността. Тази организация се прилага системно най-малко през един отчетен период. Едно примерно групиране на разходите и калкулационната схема могат да имат следния вид:
 
Примерна калкулационна схема:
- Разходи за основни материали и суровини;
- Разходи за горива и енергия;
- Разходи за спомагателни материали;
- Разходи за външни услуги;
- Разходи за амортизации;
- Разходи за заплати в производството;
- Разходи за социални, здравни и други осигуровки и надбавки;
- Разходи за брак в производството.
 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!


Свързани новини
Късите вериги: Същност и приложение у нас
 

Коя тема от новата ОСП представлява най-голям интерес за Вас?

news