x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

10 процента данък за ЗМП през 2010 ,а

Попълване на данъчна декларация и 10 процента данък за ЗМП през 2010

05.02.2010 в 12:39

Мнението е редактирано за последно на 2010-03-10 11:33:46
 
Re:

Сега се попълва дан. декларация за 2009г,а не 2010.Така ,че все още няма да плащаш 10% данък.
И за какви фактури става въпрос

05.02.2010 в 14:02

 
Re:

фИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 10% ,А ЕТ 15 %
ЗА 2010г. Така че мислете от сега.

05.02.2010 в 14:07

 
Промени в данъчните облекчения

Данък печалба е 10% за всички!!!!
Промени в данъчните облекчения
Промените в обхвата на данъчните облекчения, и по - конкретно в разпоредбите, свързани с преотстъпване на корпоративен данък, регламентирани в глава двадесет и втора на ЗКПО “Намаляване, преотстъпване и освобождавен от облагане с корпоративен данък” са в две посоки:
- премахване на съществуващи данъчни облекчения;
- въвеждане на ново данъчно облекчение за земеделски производители.
Извършените промени в най-силна степен засягат регистрираните земеделски производители, произвеждащи непреработената растителна и животинска продукция.
От 01. 01. 2010 г. са отменени следните данъчни облекчения:

- данъчното облекчение по чл. 179 от ЗКПО, свързано с преотстъпване на корпоративен данък в размер 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от непреработената растителна и животинска продукция. То ще се ползва за последен път за данъчната печалба от непреработената растителна и животинска продукция, реализирана за 2009 г. Посоченото облекечение вече не може да се има предви при авансовото облагане за 2010 г.
Въвеждане на ново данъчно облекчение за земеделски производители

Отпадането от 01. 01. 2010 г. на данъчно облекчение за земеделски производители по реда на чл.179 от ЗКПО е комбинирано с поява на ново данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители. То е визирано в чл.189б от ЗКПО.

Според нововъведената разпоредба на чл.189б от ЗКПО, корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

Ще уточним, че за целите на чл.189б от ЗКПО "непреработена растителна и животинска продукция" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава, и е посочен в Приложение I на Договора за създаване на Европейската общност (т. 27 от §1 на ДР на ЗКПО).

На пръв поглед е възстановено старото облекчение за регистрирани земеделски производители. За съжалeние условията за неговото ползване са значително по –тежки от тези на познатия член 179 от ЗКПО, доколкото става въпрос за облекчение имащо характер на държавна помощ.

За да се ползва преотстъпването на данък за 2010 г. и следващите години регистрираните земеделски производители, следва не просто да инвестират както досега (в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването) преотстъпеният данък в каквито и да е данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, необходими за производство на непреработена растителна и животинска продукция. Изискванията за влагане на преотстъпените средства са много по-сериозни, а именно:

- преотстъпеният данък се инвестира единствено в конкретни видове материални активи - в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Изрично е посочено, че преотстъпването не е допустимо, когато преотстъпеният данък се инвестира в сгради и земеделска техника, които заместват съществуващи.

- активите по са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;

- дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване, т.е. ако се преотстъпва корпоративен данък за 2010 г. то дейността следва да продължи до 2013 г. Това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишните данъчни декларации.

- преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на новите сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. С други думи при преотстъпване на 200 000 лв. корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО за 2010 г., то до края на 2011 г. следва да бъдат придобити нови сгради и нова земеделска техника на стойност поне от 400 000 лв.

Ако земеделски производител ползва преотстъпване на данък по стария ред без да се съобрази с новите изисквания за последващо използване на преотстъпен корпоративен данък, то на основание на чл.173, ал.1 от ЗКПО преотстъпеният данък ще подлежи на възстановяване (със съответните лихви).

Регламентирано е също така, че

- корпоративен данък по реда на чл.189б от ЗКПО не се преотстъпва, когато лицето е получило други помощи по смисъла на чл. 87, § 1 от Договора за създаване на Европейската общност, както и минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти за нови сгради и нова земеделска техника (чл. 189б, ал. 4 от ЗКПО).
- данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители, не се прилага по отношение на предприятия в затруднение (чл. 182, ал. 5 от ЗКПО).

Анализирането на всички нови и сложни изисквания, обаче, може да бъде отложено до края на годината, тъй като облекчението по чл. 189б от ЗКПО може да се приложи едва след постановяване на положително решение от ЕК за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи (§ 41 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).

Следва да се има предви, че постановяването на решение на ЕК изисква обикновено година - година и половина. Затова, според нас, такова решение би следвало да се очаква в началото на другата година. В тази връзка е уточнено, че при условие, че ЕК постанови положително решение до 31 март 2011 г., данъчното облекчение може да се приложи и за 2010 г. (§ 41 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).

Очевидно е, че докато няма положително решение преотстъпване на 60 на сто авансови вноски за корпоративен данък на регистрирани земеделските производители за производство на непреработена растителна и животинска продукция не се допуска. Преотстъпване на авансови вноски ще стане възможно едва след датата на положителното решение на ЕК (ако такова се получи) (§ 41 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).

Така, че за съжаление в началото на 2010 г. регистрираните земеделски производители за производство на непреработена растителна и животинска продукция дължат авансови вноски в пълен размер.

05.02.2010 в 14:31

 
Re:

ТОВА КЪДЕ ГО ПРОЧЕТИ ЗАРКО .И АЗ ДОЧУХ НЕЩО ТАКОВА.СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ ИМАТ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ.

05.02.2010 в 14:56

 
Най – важните промени в ЗКПО, в сила от 01. 01. 2010 г.

http://www.tita.bg/danatsi_tita/edition/8/article/24

05.02.2010 в 15:24

 
Re:

ОК

05.02.2010 в 15:28

 
Re:

Зарко беше изчерпателен по темата. само да уточня, че данъка за физически лица и ЕТ е 15%.

05.02.2010 в 20:10

 
Re:user

user, не е така.
За физически лица е 10%, а за ЕТ-15%.

Е, не че ФЛ и ЕТ е едно и също, нооооооо...това е друга тема [:namigvane:]

06.02.2010 в 09:54

 
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя, като общата годишна данъчна основа по чл. 17 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

(2) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 се умножи по данъчна ставка 15 на сто.

(3) От определените по ал. 1 и 2 данъци се приспада данъкът, авансово удържан и/или внесен през данъчната година за съответния данък.

(4) От определения по ал. 1 данък се приспада и удържаният, съответно внесеният през данъчната година окончателен данък за доходи по чл. 37 на физическо лице, което за данъчната година се смята за местно физическо лице.

(5) Надвнесеният за данъчната година данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличния търговец. Когато се установи, че едноличният търговец без основание приспада данък, за невнесените авансови и годишни вноски се дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане.

(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Преотстъпването на данък по ал. 6, представляващо държавна помощ за земеделски производители, не може да се ползва от лице, което е предприятие в затруднение.

06.02.2010 в 10:46

 

Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?

 • Сатнет ООД Сатнет ООД

  Сатнет ООД е водещ вносител на употребявани и рециклирани Японски...

   
  ПАНАМИН ПАНАМИН

  Панамин КО е представител за България, Македония, Гърция, Турция и Румъния на Panamin Gmbh,...

   
  Агритоп ЕООД Агритоп ЕООД

  Фирма АГРИТОП ЕООД започва дейността си през 2005 г. с тясна насоченост към животновъдния...

 • АМИТИЦА АМИТИЦА

  Амитица ООД предлага професионални и високоефективни решения, продукти и технологии в областта...

  ЕКОДАРПОЛ ЕКОДАРПОЛ

  ЕКОДАРПОЛ  е полска компания, която произвежда органични био торове и почвени...

  АГРИТРЕЙД-БГ ООД АГРИТРЕЙД-БГ ООД

  АГРИТРЕЙД-БГ ООД извършва продажба и сервиз на нова и употребявана земеделска техника и...

 • Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България

  "Тайтън Машинъри България" АД е българо-американско дружество, съзадено на 6-ти...

  Мадара АГРО ЕООД Мадара АГРО ЕООД

  „Мадара АГРО“ ЕООД е един от най-големите производители на земеделска техника в...

   НИК Електроникс ООД НИК Електроникс ООД

   НИК Електроникс ООД e вносител на Trimble за България - GPS навигации, автопилоти и...

 • Агромашина Груп Агромашина Груп

  Агромашина груп предлага всичко за земеделието – нови трактори Same, Kubota, Lamborghini....

  Агро Бул Сервиз ООД Агро Бул Сервиз ООД

  "Агро Бул Сервиз" ООД  извършва търговска и сервизна дейност на селскостопанска...

  Pioneer - Пионер Семена България ЕООД Pioneer - Пионер Семена България ЕООД

  ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД е официалният представител на ДюПон Пионер в България. Фирмата...

forum