x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Учредяване на Асоциация на козевъдите и овцевъдите - най-нови моменти

Тази тема я пускам защото предната е прекалено размита. Моля тук да пишат единствено хора които имат идеи и предложения (без тъпи въпроси и заяждания)

Та така вече стигнахме до първоначалното ниво благодарение на pipeli_ivo:


ЕТО УСТЪВ КОЙТО ПОДЛЕЖИ НА КОРЕКЦИИ СЛЕД ПРЕДЛОЖЕНИЯУстав на СОКБ
У С Т А В

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

‘’СДРУЖЕНИЕ НА ОВЦЕВЪДИТЕ И КОЗЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ’’
I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сдружение с нестопанска цел "СДРУЖЕНИЕ НА ОВЦЕВЪДИТЕ И КОЗЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ", което се изписва и на латиница BULGARIAN ASSOCIATION OF SHEEP AND GOAT-BREEDERS , наричано оттук нататък в настоящият Устав само СДРУЖЕНИЕТО, е самостоятелно юридическо лице.

2. СДРУЖЕНИЕТО е организация, учредена за осъществяване на дейност в частна полза.

3. СДРУЖЕНИЕТО е независима гражданска неполитическа организация.

4. Правният статус и дейността на СДРУЖЕНИЕТО се определя от разпоредбите на настоящият Устав, Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), от законите на Република България и на международните договори, по които Република България е страна.

5. Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е град …………………………………...
6. СДРУЖЕНИЕТО има свой печат и банкова сметка.


I I. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ -СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

7. Целите и Приоритетите на СДРУЖЕНИЕТО са:
а) представляването, подпомагането и насърчаването на овцевъдите и козевъдите на територията на Република България с оглед извършваните от тях дейности и да се грижи за интересите на членовете си пред държавните и общинските органи, както и пред други органи и организации както и пред институциите на Европейския Съюз;
б) Да събира, обобщава и предоставя на своите членове полезна стопанска, техническа и финансова информация;
в) подпомагането развитието на ефективно и конкурентно производство в сектор месо и мляко, чрез подобряване на пазарната инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени към достигане на европейските стандарти в дейността на земеделските производители в сектор овцевъдство и козевъдство;.
г) съдействие на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различни услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др;
д)Да популяризира възможностите, продуктите и услугите на своите членове и съдейства в установяването на делови връзки с потенциални партньори от страната и чужбина;
е)Да издига престижа на бранша пред обществото чрез постигане на професионално единство и защита на интересите на работещите в сектора;
ж)Да съдейства за повишаване на квалификацията на своите членове във връзка с въвеждане на новите изисквания чрез организиране на семинари и конференции по важни и актуални теми;
з)Да работи за създаване на проекти за международно сътрудничество и развитие на отношенията в неправителствения сектор;
и)Да ускори процеса на адаптиране на сектора към изискванията и стандартите на ЕС, като популяризира нормативната база и информира превантивно своите членове за възможните изменения на съществуващите норми.


8. Средствата за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО са:
а) изготвяне на становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове , отнасящи се до дейността на земеделските производители в сектора;
б) информационно осигуряване по въпроси на национални и европейски програми в областта на овцевъдството и козевъдството;
в) анализиране и обобщаване на данни по процесите и тенденциите в сектор месо и мляко;
г) разработване и предоставяне на държавните и общински органи предложения, анализи, експертизи и др., които се отнасят до развитието на овцевъдството и козевъдството;
д) организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на земеделски производители при спазване на действащите нормативни актове;
е) участване в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите от сектора, гарантиращи добрата производствена практика чрез съответствието им с международни и европейски стандарти;
ж) организиране конференции, семинари, кръгли маси, пресконференции и други форуми;
з) консултиране както на български, така и на международни правителствени и неправителствени организации, потенциални инвеститори в Република България, като подготвя анализи, води делови преговори и други;
и) съдействане за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си, чрез процесите на медиацията;
й) съдействане на асоциираните членове на СДРУЖЕНИЕТО при съдебни спорове, с оглед защитата на техните законни интереси;
к) установяване на сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина и участва в дейността на европейски и други международни организации;
л) участване в национални и в международни проекти и програми;
м) организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на СДРУЖЕНИЕТО;

9. Предметът на основна дейност на СДРУЖЕНИЕТО е: съдействие на овцевъдите и козевъдите на територията на Република България, с оглед издигане техния престиж и икономически възход.
Дейността на СДРУЖЕНИЕТО се осъществява при стриктно спазване на Конституцията и законите на Република България.
9."а". СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност.


III. ИМУЩЕСТВО

10. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични влогове, обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения, служещи за постигане на идеалната цел на СДРУЖЕНИЕТО.

11. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се набира на доброволни начала от членовете му, както и от други физически и юридически лица чрез:
а) годишен членски внос, определен по размер от Управителния съвет;
б) дарения, спонсорства и завещания;
в) прехвърляне на права и вземания;
г) лихви по парични средства и депозити.


IV. ЧЛЕНСТВО

12. За членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да се приемат юридически и физически лица, извършващи земеделска или свързана с нея дейност на територията на Република България, в т.ч. и регистрираните като земеделски производители по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и приемащи настоящия Устав и желаещи да работят за постигането на целите на СДРУЖЕНИЕТО.
13. Кандидатът за член на СДРУЖЕНИЕТО подава писмена молба до Управителния съвет /УС/, който се произнася с решение в 14 /четиринадесет/ дневен срок. Решението се съобщава на молителя.

14. Членството възниква от момента на вземането на решението за приемане от УС. Решението се вписва в протоколната книга на УС, а името на новоприетия член - в книгата (прошнурована и подпечатена с печата на СДРУЖЕНИЕТО) на членовете на СДРУЖЕНИЕТО.

15. В СДРУЖЕНИЕТО могат да членуват и лица, извън тези по чл. 12, които съдействуват за постигане на целите й и за изпълнение на нейните задачи.
16. Членуването в сдружението е доброволно Всеки член има право:
а) да избира и бъде избиран за член на Общото събрание /ОС/ на СДРУЖЕНИЕТО
б) да участва в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО, свободно да прави предложения и да изразява мнението си;
в) да участва и се ползва от всички мероприятия, организирани от СДРУЖЕНИЕТО.
Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму.
17. Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
1. доброволно след подаване на писмена молба до УС или
2. по решение на ОС за изключване. Изключването се прилага като дисциплинарна мярка при грубо нарушаване на разпоредбите на Устава, при неплащане на дължимия членски внос за повече от две поредни години, както и при всички случаи на незаинтересованост и невземане на участие в дейността на СДРУЖЕНИЕТО.


V. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

18. (1) На основание чл. 24 от ЗЮЛНЦ, се определят следните органи на управление на СДРУЖЕНИЕТО:
Ø Общо събрание /ОС/
Ø Управителен съвет /УС/
Ø Председател на УСА) ОБЩО СЪБРАНИЕ

19. Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО, който представлява интересите на всичките му членове и може да взема решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността и съществуването на СДРУЖЕНИЕТО.
20. Възпрепятстваният да участва лично може да изрази писмено становището и волята си по дискутираните въпроси, като го предаде на Председателя на УС.
21. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на СДРУЖЕНИЕТО по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

22. ОС има следните правомощия:
а) приема, изменя и допълва Устава;
б) взема решение за прекратяване, реорганизиране, сливане на СДРУЖЕНИЕТО;
в) избира и освобождава членовете на УС;
г) приема отчета на УС и бюджета на СДРУЖЕНИЕТО;
д) изключва членовете на СДРУЖЕНИЕТО в случаите на чл. 18, т. 2;
е) взема решение за откриване на клонове на СДРУЖЕНИЕТО, както и избирането и освобождаването на техния Управител.

Решенията по т. "а" и т. "б" се приемат с мнозинство 2/3, а останалите решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.

23. ОС е редовно, ако в него присъстват най-малко половината от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО. Ако няма необходимия кворум събранието се отлага с един час и след изтичането му се счита за редовно, колкото и членове и делегати да се явят.

24. (1) В ОС всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие.
(2) По въпроси, които не са били предварително вписани в Дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Б) УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

25. УС е управителен орган на СДРУЖЕНИЕТО, който действа в съответствие с разпоредбите на Закона, настоящия Устав и решенията на ОС. УС взема решения за конкретните мероприятия на СДРУЖЕНИЕТО.

26. (1) УС се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена.
(2) УС се избира за срок от 5 /пет/ години.

27. УС провежда заседанията си най-малко веднъж на 3 /три/ месеца. Същите са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината плюс един от членовете на УС. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
28. Не по-късно от един месец преди изтичане на мандата на УС същият избира новия състав на УС, като член на УС не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата, освен с решение на ОС на СДРУЖЕНИЕТО.
29. Управителният съвет:
1) представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3) взема решения за разпореждане с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на Устава;
4) подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5) подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
6) определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, и носи отговорност за това;
7) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
8) избира измежду членовете си Председател;
9) избира национален координатор и регионални координатори на СДРУЖЕНИЕТО.
10) взема решения относно размера на годишния членски внос.


В) ПРЕДСЕДАТЕЛ

30. (1) Председателя на УС представлява СДРУЖЕНИЕТО пред всички държавни органи и институции, обществени организации, физически и юридически лица в страната и чужбина, ръководи текущата дейност на СДРУЖЕНИЕТО. В отсъствието на Председателя неговите функции се изпълняват от посочен от него друг член на УС.


VI. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

31. СДРУЖЕНИЕТО се създава за неопределен срок.
Същото може да бъде прекратено по решение на ОС, взето по определения от Устава ред.

32. При ликвидация на СДРУЖЕНИЕТО имуществото, останало след удовлетворяването на всички кредитори, се предоставя на организации със същите или близки до целите на СДРУЖЕНИЕТО, по решение на ликвидатора.


VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

33. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО може да участва и в други граждански организации, стига целите им да не са в противоречие с настоящия Устав.

34. За неуредени в настоящия Устав въпроси и отношения се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, други разпоредби в законодателството на Република България относно Сдруженията с нестопанска цел и други нормативни актове в областта на медиацията.

35. Настоящият Устав се прие на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел "СДРУЖЕНИЕ НА ОВЦЕВЪДИТЕ И КОЗЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ", проведено на , ………………………………………….Ferma_kozi:
Прекрасно!
Много добра работа

Само няколко дребни забележчици и предложения:
1."и) съдействане за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си, чрез процесите на медиацията;"
2.Освен ОС, УС, и ПУС трябва задължително да има и КС (Контролен Съвет)

Сега трябва да уточним:
1. Какъв ще е размера на членския внос,за какво ще се използва той (дайте предложения за да се определи каква сума ще ни трябва и какъв да е размера)
2.Къде ще е седалището на сдружението трябва да е най-удобно за всички и в същото време да е собственост на някой за да се избегнат проблеми (бих ви предложил нашата ферма но предполагам,че няма да е удобно за всички) така,че дайте предложение.
3.Кои ще са ни първите реално изпълними цели които ще осъществим още в началото?
4.Кога ще е датата на уредителното събрание?

30.09.2009 в 20:16

 
Re:

Лично на мен предложението за устав ми допада, но все пак предлагам админа да го покаже на адвоката и той да си каже мнението.
Относно членския внос, е добре да бъде на глава животно, размера може да го коментираме и по-нататък.
Като първи и по-важни задачи,смятам че е добре да се заемем със проблемите на членовете си , относно неправомерното орязване и трудното усвояване на средствата предвидени от държавата и ЕС.С други думи, всеки да получи това което му е предназначено, а не само да слуша по новините и чете какво му дават.
Относно седалището доколкото знам трябва да е в селски район./Лично аз нямам против да е твоята ферма/.
Що се отнася до датата ,то нали се разбрахме да е след 10 октомври във В.Търново, смятам че там ще е най-добре.Оправданието"далече ми е ",просто показва желанието и стремежа на хората, който има желание намира начин, който няма намира оправдание.
И накрая благодарности на Пепи за предложенито за устав.От тук нататък ще се види дали сме дорасли да станем европеиски фермери.

01.10.2009 в 09:43

 
Re:

Къде са желаещите от миналата тема?Защо спряхме коментара, уморихте ли си колеги?

05.10.2009 в 15:07

 
Re:

mai vsi4ko be6e 4esane na ezici

10.10.2009 в 11:39

 
Re:

За жалост и аз почвам да мидля така, явно още не сме дорасли,много жалко ако провалим тази прекрасна идея.

10.10.2009 в 12:56

 
Re:

Ами да ви кажа и аз започвам да си мисля така само дето аз си почесох пръстите

11.10.2009 в 17:47

 
Re:

Ок, за сега сме 4 сигурни, имам предвин със сигурност сигурни.Ако искате да се разбираме за седалище , членски внос и други основни моменти и да уведомим админа за дата на срещата?

12.10.2009 в 09:05

 
Re:

Колега и какво ще правим 4 човека за никъде не сме преди да решим за седалището трябва допре да се помисли за да е удобно на хората които са в управата ама като гледам колко сме се събрали то нямаме избор нали трябва да се излъчат деини хора които да поемат ангавимент за деиността затова трябва да сме повече аз лично в момента не мога да се ангажирам с дата защото съм без чобанин с един работник и немога да оставя животните почнаха да се агнят а работника ми хич го няма .

13.10.2009 в 12:16

 
Re:

Прав си колега, трябва да решим за седалището и другите въпроси, лошото е че ентусиазма угасна в повечето колеги.За датата не е проблем и по късно да е, стига да се съберем достатъчно хора за учредяване.

15.10.2009 в 11:35

 
Re:

Да върнем темата на дневен ред хайде колеги ама една апатия ни е налегнала така до никъде няма да стигнем

20.10.2009 в 16:14

 

Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?

 • Скайтрак ЕООД Скайтрак ЕООД

  Скайтрак ЕООД е директен вносител на употребявани трактори от Япония с марките Kubota, Iseki,...

   
  Агритоп ЕООД Агритоп ЕООД

  Фирма АГРИТОП ЕООД започва дейността си през 2005 г. с тясна насоченост към животновъдния...

   
  Мегатрон ЕАД Мегатрон ЕАД

  Мегатрон ЕАД  е основана през 1998 г. и е официален представител в България на водещи...

 • Оптиком ООД Оптиком ООД

  Заедно с грижа и оптимални решения за Вашето стопанство   ОПТИКОМ ООД  е...

  Интерагри АД Интерагри АД

  ИНТЕРАГРИ АД е дружество с основна дейност внос, дистрибуция и продажби и сервизна дейност на...

  Универсал НВГ Универсал НВГ

  Универсал-НВГ ООД е създадена през 1990 г. В търговията със селскостопански машини...

 • Pioneer - Пионер Семена България ЕООД Pioneer - Пионер Семена България ЕООД

  ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД е официалният представител на ДюПон Пионер в България. Фирмата...

  Стойчеви 57-62 ООД Стойчеви 57-62 ООД

  Фирма Стойчеви 57-62 ООД е изключителен представител за България на:   Зетор –...

   Агротрон - М Агротрон - М

  Агротрон-М се занимава с внос на трактори, комбайни и земеделски инвентар от Европа.  ...

 • ФИАММА ЕООД ФИАММА ЕООД

  Всичко за селското стопанство.   Фиамма ЕООД предлага богата и широка гама от...

  Агрокорпорейшън ООД Агрокорпорейшън ООД

  Oсновната дейност на Агрокорпорейшън ООД е търгoвия в страната и чужбина със селскостопанска...

  АГРОЛА ООД АГРОЛА ООД

  ”АГРОЛА” ООД , ЕИК 114685177 е със седалище и адрес на управление: гр. Плевен,...

forum