x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Субсидиране на животновъди

Здравейте колеги,ако някой е по- осведомен нека помогне.
Това субсидиране на овцевъди и козевъди,за изтеглилите кредит ли е или повсеместно?

21.01.2010 в 09:56

 
Re:

И на мен не ми стана ясно, нека който е добре запознат със случая да го опише по ясно.

21.01.2010 в 10:04

 
Re:ТОВА СА УСЛОВИЯТА ЗА 2008Г СЕГА ПОМОЩА Е ОВЕЛИЧЕНА ОТ 7500 НА ДО 15000 Е НА ФЕРМА

ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”У К А З А Н И Я

за предоставяне на помощ de minimis за закупуване на фураж за изхранване на животни млечно направление по смисъла на Регламент (ЕО) № 1535/2007 г. на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора на производство на селскостопански продукти


1. На основание на Регламент (ЕО) № 1535/2007 г. на Комисията от 20 декември 2007 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти /ОВ L 337, 21.12.2007/, чл.12, ал.1, т.2 и ал.2, т.1, б. “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния съвет от 13.02.2008 г., Държавен фонд “Земеделие” предоставя:

Държавна помощ за закупуване на фураж за изхранване на животни млечно направление в следните размери:
- за един брой крава – 300 лв.;
- за един брой биволица - 320 лв.;
- за един брой овца - 40 лв.;
- за един брой коза - 20 лв.;

1.1. Общият размер на предоставените на един земеделски производител помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро за период от три данъчни години.

2. Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители до 26.03.2007 г. вкл.
2.1. Лицата по т.2 следва да са подали Заявление за подпомагане по Регламент (ЕО) № 1535/2007 г. на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора за производство на селскостопански продукти.

3. По мярката не подлежат на подпомагане земеделски производители, които:
а/ имат неизпълнени договорни задължения към Фонда по финансови линии с настъпил падеж;
б/ имат публични задължения към държавния и общинските бюджети;
в/ са свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпореди на Търговския закон с доставчика на фураж.

4. Лицата по т.2 от настоящите указания следва да представят:
а/ заверена регистрационна карта за 2007 г., заедно с разпечатка или анкетна карта с анкетни формуляри за регистрация като земеделски производител. Земеделските производители, които кандидатстват за предоставяне на помощ de minimis за закупуване на фураж за изхранване на животни млечно направление, след 26.03.2008 г. следва да предоставят и заверена регистрационна карта за 2008 г., заедно с разпечатка или анкетна карта с анкетни формуляри за регистрация като земеделски производител;
б/ копие от документ за самоличност – за физическите лица;
в/ удостоверение за актуално състояние на съдебната, респективно търговската регистрация – за едноличните търговци и юридическите лица;
г/ решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по мярката;
д/ удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено от съответната Териториална дирекция на националната агенция по приходите, но не по-късно от два месеца преди датата на подаване на документите в Областното поделение на ДФ “Земеделие” – Национални схеми, наричано по-нататък областното поделение;
е/ копие от удостоверение за индивидуална млечна квота за доставки и/или за директни продажби – само за производителите на краве мляко;
ж/ копие от сключен през 2007 г. договор за доставка с млекосъбирателен пункт /МСП/ или млекопреработвателно предприятие /МПП/, получили разрешение за дейност от Националната ветеринарно-медицинска дейност /НВМС/ в едно с документ, удостоверяващ предаденото количество мляко /приемо-предавателни протоколи, служебни бележки, издадени от МПП или МСП и др./ - за производителите на биволско, овче и козе мляко;
з/ декларация по образец за броя на животните, за липса на свързаност по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с доставчика на фураж и за IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка, по която ще бъде преведена помощта;
и/ декларация по образец за минимални помощи, получени по реда на Регламент (ЕО) № 1535/2007 г. на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощите de minimis в сектора за производство на селскостопански продукти (OB L 337 от 21.12.2007 г.);
к/ оригинална фактура или проформа фактура за закупен фураж и две нейни копия с дата на издаване след 01.11.2007 г.;
л/ копие от платежен документ за извършено плащане – ако към датата на кандидатстване е извършено плащане по представената фактура.

4.1. При предварително представена оригинална фактура, по която е извършено плащане към момента на кандидатстване, земеделският производител следва да представи копие от платежен документ.
4.2. При предварително представена оригинална фактура, по която не е извършено плащане към момента на кандидатстване, земеделският производител следва да представи копие от платежен документ за извършено плащане в срок до 10 работни дни от датата на превеждане на сумата по банковата му сметка.
4.3. При предварително представена проформа фактура, земеделският производител следва да представи оригинална фактура и копие от платежен документ за извършено плащане в срок до 10 работни дни от датата на превеждане на сумата по банковата му сметка.
Копията по б.б ”к” и „л” от т.4. и от т.4.1., т.4.2. и 4.3. следва да бъдат заверени с подпис и печат от земеделския производител и областното поделение.

5.1. Земеделските производители, получили държавна помощ по мярката са длъжни да запазят и поддържат постоянен наличния брой декларирани животни в продължение на:
- за крави и биволици – 2 /две/ години;
- за овце и кози – 1 /една/ година.
5.2. Земеделските производители, получили държавна помощ по мярката са длъжни да поддържат регистрация като земеделски производители за посочените в т. 5.1. срокове.

5.3. Земеделските производители отчитат с декларация в областното поделение на Фонда броя на наличните животни веднъж на всеки 12 месеца, до изтичане на посочените в т. 5.1. срокове, считано от датата на сключване на договора.

6. Областното поделение оказва съдействие на земеделските производители при подготовка на:
а/ проект на договор за предоставяне на държавна помощ в 2 екз.;
б/ декларациите по б.б. “з” и „и” от т.4.

7. Областното поделение оформя документите в съответствие с настоящите указания и приложените образци.

8. Подготвеният договор за предоставяне на държавната помощ се парафира от ръководителя, счетоводителя и експерта, приел и проверил документите.

9. Комплектованото досие включва:
а/ изискуемите документи по т.4;
б/ договор за предоставяне на държавна помощ в 2 екз.;
в/ справка-извлечение от ЛОТОС;
г/ мотивирано становище от областното поделение, съдържащо заключение, че искането на земеделския производител отговаря/не отговаря на условията по мярката, че са/не са представени всички изискуеми документи и препоръка да се разреши/да се откаже финансово подпомагане. Становището следва да се подпише от ръководителя, счетоводителя и експерта, приел и проверил документите;
д/ контролен лист за движението на досието;
е/ опис на приложимите актове, свързани с поемане на задължение или извършване на разход;
ж/ опис на приложените документи;
з/ запис на заповед, издадена в полза на ДФ „Земеделие” за размера на субсидията с падеж девет месеца от датата на сключване на договора или декларация за броя на животните, за които се предоставя помощ de minimis за закупуване на фураж за изхранване на животни млечно направление по смисъла на Регламент (ЕО) № 1535/2007 г. на комисията от 20.12.2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност;
и/ заявка за плащане на средствата по договора, представена в три екземпляра.
9.1. Документите по б.б. “д”, “е” и “ж” се представят съгласно чл.7, ал.1 от Вътрешните правила за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в Държавен фонд “Земеделие”.

10. Преди да бъде изплатено досието в Централно управление на Фонда, данните на земеделския производител и параметрите по мярката се нанасят в базата данни под ЛОТОС.

11. По сключените договори, областното поделение на Фонда превежда сумата по банковата сметка на земеделския производител в срок до 10 /десет/ работни дни от приемане на изискуемите документи по настоящите указания и до 3/три/ работни дни след получаване на досиетата и одобрените заявки от Централно управление.

12. Проверките на място за констатиране броя и състоянието на декларираните, респ. подпомогнати по настоящата мярка животни се извършват съгласно одобрен от Управителния съвет механизъм след изплащането на държавната помощ.

13.1. При нецелево използване на предоставената държавна помощ по мярката, включително и при анулирани фактури, при деклариране на неверни данни, както и при неспазване на задълженията по т.4.1., т.4.2., т.4.3., т.5.1. и т.5.2., вземането на Фонда става изискуемо и земеделският производител възстановява получените средства, заедно със законната лихва от датата на получаването им.
13.2. При неподновяване на регистрацията си по Наредба №3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или прекратяването й преди изпълнение на договорните задължения по настоящата мярка, вземането на Фонда става изискуемо и земеделският производител възстановява получените средства, заедно със законната лихва от датата на получаването им.

14. Срокове:
а/ начална дата за договаряне на средствата – 15.02.2008 г.
б/ крайна дата за договаряне на средствата – 23.05.2008 г.
в/ крайна дата за изплащане на средствата – 30.05.2008 г.

21.01.2010 в 12:26

 
Re:

Който е кандидатствал през 2008 и е получил парите ще му се дава разликата а който не е ще има право на цялата сума според животните естествено още не се знае по колко ще е на глава

21.01.2010 в 12:29

 
Re:

Това,което ми казваш deminimis ли е?

21.01.2010 в 13:11

 
Re:

Вчера имам e-mail от нашата асоциация и те казват че става въпрос за де минимис и аз така го разбирам от статията

21.01.2010 в 15:11

 
Re:

Blagodarq

21.01.2010 в 15:24

 
Re:

току що говорих с ф.земеделие няма все още нищо за деминимис

21.01.2010 в 17:06

 
Re:

Това ми прилича на поредното "пързаляне".Сега отново куцо, кьораво и кьопаво, подлъгани от безценните евра ще литнат да стават фермери.Обаче историята ще се повтори нито те, нито ние ще получим неща а ще си плащама осигоровките и данаците ежемесечно, добре дошло за бюджета -нали , или по скора за управляващите.

21.01.2010 в 17:14

 
Re:ЗДРАВЕИТЕ

Това не е деминимис,вчера прочетох че службите по земеделие имали тази програма но се питам дали не е публикувана и в интернет да я изтеглив ако някои знае нека да каже

22.01.2010 в 07:36

 

Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?

 • Мадара АГРО ЕООД Мадара АГРО ЕООД

  „Мадара АГРО“ ЕООД е един от най-големите производители на земеделска техника в...

   
  Тракбул ООД Тракбул ООД

  " ТРАКБУЛ " ООД   - Стара Загора е директен вносител на пълната гама...

   
  Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България

  "Тайтън Машинъри България" АД е българо-американско дружество, съзадено на 6-ти...

 • Мегатрон ЕАД Мегатрон ЕАД

  Мегатрон ЕАД  е основана през 1998 г. и е официален представител в България на водещи...

  БУЛАГРО МАШИНИ АД БУЛАГРО МАШИНИ АД

  Вече 28 години Булагро е надежден партньор на добрите селскостопански производители в...

  Агрион Агрион

  Агрион е лидер в професионалното управление на земеделски земи в България.  ...

 • Агро Бул Сервиз ООД Агро Бул Сервиз ООД

  "Агро Бул Сервиз" ООД  извършва търговска и сервизна дейност на селскостопанска...

  ФИАММА ЕООД ФИАММА ЕООД

  Всичко за селското стопанство.   Фиамма ЕООД предлага богата и широка гама от...

  АГРОТЕХНИКИ И КО ООД АГРОТЕХНИКИ И КО ООД

  АГРОТЕХНИКИ И КО ООД е фирма със седалище град Карнобат, Индустриална зона Север. Фирмата...

 • АМИТИЦА АМИТИЦА

  Амитица ООД предлага професионални и високоефективни решения, продукти и технологии в областта...

  Агритоп ЕООД Агритоп ЕООД

  Фирма АГРИТОП ЕООД започва дейността си през 2005 г. с тясна насоченост към животновъдния...

  Металагро АД Металагро АД

  Металагро АД е български производител на хедери за жътва на слнчоглед, царевица, приставки...

forum