x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Нови изисквания и разпоредни при производство на яйца

има ли запознати с изискванията и разпоредбите за пройзводство на кокоши яйца-стари и нови(без клетки)!????

27.01.2012 в 15:45

Мнението е редактирано за последно на 2012-01-28 10:55:11
 
Re:

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЯЙЦА ЗА КОНСУМАЦИЯ
В сила от 22.01.2008 г.
Издадена от Министерство на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2012г.

Раздел I.
Общи положенияЧл. 1. С тази наредба се уреждат:

1. изискванията относно доставянето, съхраняването, транспортирането, окачествяването, маркировката и опаковката на яйца и редът за извършване на проверки във връзка с предлагането им на пазара с оглед прилагане на:

а) (В сила от 01.07.2008 г.) Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП") (обн., ОВ, бр. L 299 от 16.11.2007 г.);

б) (В сила до 30.06.2008 г.) Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Съвета от 19 юни 2006 година относно стандартите за търговия с яйца (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., Глава 03 - Земеделие, том 73);

в) Регламент (ЕО) № 557/2007 на Комисията от 23 май 2007 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (обн., ОВ, бр. L 132 от 24.5.2007 г.);

г) (нова - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (обн., ОВ, L 163 от 24.06.2008 г.);

2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) редът за събиране на данни за средната цена на покупко-продажбата на яйцата за консумация във връзка с прилагане на Регламент (ЕО) № 504/2009 на Комисията от 15 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 546/2003 относно някои съобщения на данни във връзка с прилагането на регламенти (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на яйцата и на птичето месо (обн., ОВ, L 151 от 16.06.2009 г.);

3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) условията и редът за издаване и отнемане на свидетелство за окачествители на яйца, както и за провеждане на курс за обучение и за полагане на изпит.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 2. Наредбата се прилага за кокоши яйца за директна консумация.

Раздел II.
Ред за търговия с яйца за консумация

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 3. (1) Изискванията относно окачествяването и опаковката не се прилагат за яйца, които са произведени и се продават от производителя директно на потребителя за собствена консумация.

(2) Изключението по ал. 1 се отнася:

1. за яйца, предлагани в производствения обект;

2. за яйца, предлагани на общинските пазари при спазване на условията и реда, определени от съответния общински съвет, за извършване на търговия с яйца от дребни производители на територията на общината;

3. при разнасяне по домовете на закупени или поръчани яйца.

(3) Яйцата, директно предлагани от производителя съгласно ал. 2, т. 2 и 3, се маркират с код на производителя.

(4) Собствениците на животновъдни обекти и производителите, отглеждащи до 50 кокошки, които предлагат яйца на общинските пазари при спазване на условията и реда, определени съгласно ал. 2, т. 2, не са длъжни да маркират яйцата с код на производителя, при условие че на мястото на продажбата са посочени името и адресът на собственика на кокошките.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Яйцата за консумация трябва да се сортират, маркират и опаковат в срок от 10 дни след снасянето им с изключение на яйцата, които ще се предлагат на пазара като "екстра качество". Окачествяването, маркирането и опаковането на тези яйца се извършва в срок 4 дни след снасянето им.

Раздел III.
Маркировка на яйцата

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Маркировката на яйцата от клас "А", предназначени за предлагане на пазара, се извършва върху черупката с кода на производителя в производствения обект.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Кодът на производителя се състои от 6 цифри и две букви и се изписва на един ред върху черупката на яйцето. Кодът се образува от ветеринарния регистрационен номер на обекта съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (ДВ, бр. 42 от 2006 г.) - цифрата, посочваща метода на отглеждане, инициалите "BG", кода на областта и трицифрен пореден номер на производителя при вписването му в регистрите на областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ).

(3) Яйцата от клас "В" в случаите, в които се търгуват на територията на Република България, не се маркират с код на производителя.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) За маркиране на яйца от клас "А" се използва автоматизирано технологично оборудване, позволяващо трайно, ясно, четливо и неизтриващо се маркиране. Използват се само оцветители, отговарящи на изискванията на Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (ДВ, бр. 44 от 2002 г.).

Раздел IV.
Маркиране на опаковките

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) Маркировката на опаковките се извършва съгласно чл. 7 и 12 на Регламент (ЕО) № 589/2008.

(2)Опаковките трябва да са устойчиви на сътресение, сухи, чисти и в добро състояние и да са произведени от материали, които предпазват яйцата от външни миризми и риск от влошаване на качеството.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) Транспортните опаковки, включително допълнителният вътрешен опаковъчен материал, не могат да се използват повторно, освен ако отговарят на изискванията по чл. 6. В тези случаи не се допускат следи от предишна маркировка, които имат заблуждаващ характер.

(2) Транспортните опаковки трябва задължително да бъдат затворени плътно с ленти или стикери, които не могат да бъдат разкъсани при транспортирането.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) На външната повърхност на транспортните опаковки или на стикера трябва да бъде изписана следната информация:

1. име и адрес на производителя;

2. код на производителя;

3. броят на яйцата и/или тяхното тегло;

4. дата или период на снасяне;

5. дата на изпращане на яйцата;

6. указание за съхранение в помещения при температура от + 5 °C до +18 °C.

(2) Опаковките на яйцата за промишлени цели са с червен етикет или лента. Върху тях ясно и четливо е изписано:

1. "яйца за промишлени цели" с главни букви с височина минимум 2 см;

2. "неподходящи за консумация от хора" с букви с височина минимум 8 мм.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) Опаковките, в които яйцата се предлагат на потребителя, не могат да се използват повторно.

(2) На външната страна на опаковките по ал. 1 трябва да има следната информация:

1. ветеринарен регистрационен номер на центъра за опаковане;

2. качество и тегловна категория на яйцата;

3. срок на годност (най-добри до), който се състои от четири цифри: за ден - от 1 до 31; за месец - от 1 до 12; срокът на годност за яйцата не може да бъде повече от 28 дни след снасянето им; при посочване на период на снасяне на яйцата датата на срока на годност трябва да се изчисли от първия ден на този период;

4. указание за съхранение на яйцата на хладно след покупката;

5. метод на отглеждане на кокошките (приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 589/2008);

6. обяснение на кода на производителя (може да е посочен и вътре в опаковката), като се използват термините съгласно приложение I, част А, при условие че са изпълнени изискванията на приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 589/2008.

(3) Не се допуска в една опаковка да има яйца от различни методи на отглеждане на кокошките.

Раздел V.
Изисквания към центровете за опаковане

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) В центровете за опаковане се извършва окачествяване и опаковане на яйцата за консумация и маркиране на опаковките, в които яйцата се предлагат на потребителя.

(2) Центровете за опаковане се регистрират в областните дирекции на Българската агенция по безопасност на храните по реда на чл. 12 от Закона за храните при условие, че са спазени изискванията на чл. 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 589/2008.

(3) Ветеринарният регистрационен номер на регистрираните по ал. 1 центрове започва с обозначението "BG".

Раздел VI.
Обучение на окачествители и издаване на свидетелство

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) Яйцата се окачествяват от окачествители, притежаващи свидетелство за успешно завършен курс на обучение за окачествители на яйца.

(2) Обучението на кандидатите за окачествители се извършва от Селскостопанската академия, от университетите, обучаващи специалисти по животновъдство, и/или от обучителна организация след проведен курс на обучение и успешно положен изпит.

(3) Свидетелството по ал. 1 се издава от обучаващата институция след успешно издържан изпит и съдържа данните съгласно приложение № 1. Свидетелството е безсрочно.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) Дейността на окачествителите се контролира от длъжностни лица, упълномощени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

(2) При извършване на проверка длъжностните лица (или инспектори) могат да вземат проби от яйца, които изпращат за изследване в акредитирани лаборатории.

Раздел VI.
"а" Водене на дневници (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Производителите и ръководителите на центровете за опаковане или упълномощени от тях лица, обучени относно сортирането, маркирането и опаковането на яйцата за консумация, водят дневници с данните по чл. 20 и 22 на Регламент (ЕО) № 589/2008.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Дневниците по чл. 11а се съхраняват за срок най-малко 12 месеца от датата на създаването им и се предоставят на контролните органи при поискване.

Раздел VII.
Инспекции и контрол

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Контролът върху сортирането, маркировката и опаковката на яйца се осъществява от лицата по чл. 11, ал. 1 в съответствие с разпоредбите на чл. 24 от Регламент (ЕО) № 589/2008.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Лицата по чл. 11, ал. 1 съставят протоколи за извършените проверки и актове за установяване на административни нарушения.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) Внасянето на яйца се допуска при спазване на изискванията на Закона за ветеринарномедицинска дейност и чл. 24, параграф 3 на Регламент (ЕО) № 589/2008.

(2) При внасяне на яйца от трети страни с крайно местоназначение територията на Република България вносителят е длъжен да уведоми директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните на коя дата и в кой склад за яйца за временно съхранение постъпват яйцата съгласно приложение № 2.

(3) В 3-дневен срок от датата на уведомлението по ал. 2 контролните органи извършват проверка за съответствие с качеството.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) При проверката в зависимост от вида на опаковките се взема проба за установяване на сортирането и маркирането на яйцата.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) При проверка на партиди с яйца от клас "А" се допускат следните отклонения:

1. при експедиция от центъра за опаковане - 5 % яйца с отклонения в качеството;

2. при други етапи на предлагане - 7 % яйца с отклонения в качеството;

3. относно единичното тегло на яйцето всяка партида не трябва да съдържа повече от 10 % яйца от намиращите се непосредствено над или под нея тегловни категории, но не повече от 5 % от намиращата се по-долу категория.

(2) При проверка на яйца "екстра качество" не се допускат отклонения относно височината на въздушната камера.

(3) Когато проверяваната партида съдържа по-малко от 180 яйца, процентите на отклоненията по ал. 1 се удвояват.

(4) При проверката на партиди и опаковки се допуска отклонение от 20 % на нечетливо маркираните яйца.

Раздел VIII.
Ред за събиране на данни за средната цена на покупко-продажбата

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) В Министерството на земеделието и храните се поддържа информационна система с данни за средните продажни цени на яйцата от клас "А", получени от кокошки клетъчно отглеждане и отглеждани на закрито.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Ръководителят на центъра за опаковане на яйца или упълномощено от него лице ежеседмично изпраща в Министерството на земеделието и храните информация за средните продажни цени на яйца клас "А", размери L и М, получени от кокошки клетъчно отглеждане. Информацията за цените се предоставя на електронен и/или хартиен носител не по-късно от 12 ч всеки вторник.

(2) Докладваните цени са средни за седмицата, предшестваща седмицата на уведомяване, и са изразени в левове за 100 кг, без ДДС, като 100 кг яйца размер L условно представляват 1500 броя и за 100 кг яйца размер M - 1800 броя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Когато докладваната цена е за яйца от клас "А", получени от кокошки, отглеждани на закрито, това се отбелязва.

(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Средната за страната седмична продажна цена по ал. 1 в левове за 100 кг без ДДС се изчислява в МЗХ и се докладва на Европейската комисия всяка сряда не по-късно от 12 ч.

Заключителни разпоредби

§ 1. Член 1, ал. 1, буква "а" се прилага от 1.VII.2008 г.

§ 2. Член 1, ал. 1, буква "б" се прилага до 30.VI.2008 г.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 58ж, т. 2 - 5 и чл. 58з от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и отменя Наредба № 1 от 2006 г. за изискванията за предлагане на пазара на кокоши яйца за консумация (ДВ, бр. 13 от 2006 г.).

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

01.03.2012 в 02:06

Мнението е редактирано за последно на 2012-03-01 02:06:36
 

Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?

 • РИМЕКС Технолоджийс ЕАД РИМЕКС Технолоджийс ЕАД

  РИМЕКС Технолоджийс ЕАД е компания с високо професионален и иновативен подход към всички...

   
  Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България

  "Тайтън Машинъри България" АД е българо-американско дружество, съзадено на 6-ти...

   
  Никея Трейд ЕООД Никея Трейд ЕООД

  Никея Трейд ЕООД се занимава с внос на употребявани трактори - John Deere, CASE, Massey...

 • Еуралис Семена ЕООД Еуралис Семена ЕООД

  Еуралис Семанс е семенарският отдел на Еуралис Груп – френски кооператив, съставен...

  ЕКОДАРПОЛ ЕКОДАРПОЛ

  ЕКОДАРПОЛ  е полска компания, която произвежда органични био торове и почвени...

  Тракбул ООД Тракбул ООД

  " ТРАКБУЛ " ООД   - Стара Загора е директен вносител на пълната гама...

 • Агрия АД Агрия АД

      ИСТОРИЯ   Агрия АД е създадена през 1932 г., за да задоволи...

  Меркурий Агро ЕООД Меркурий Агро ЕООД

  Меркурий Агро ЕООД e компания за търговия на селскостопанска техника и резервни части,...

  Скайтрак ЕООД Скайтрак ЕООД

  Скайтрак ЕООД е директен вносител на употребявани трактори от Япония с марките Kubota, Iseki,...

 • Иновекс Земеделска Техника Иновекс Земеделска Техника

  ИНОВЕКС Земеделска Техника е част от компанията ИНОВЕКС ГРУП . ИНОВЕКС е марка позната...

  Мадара АГРО ЕООД Мадара АГРО ЕООД

  „Мадара АГРО“ ЕООД е един от най-големите производители на земеделска техника в...

  Pioneer - Пионер Семена България ЕООД Pioneer - Пионер Семена България ЕООД

  ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД е официалният представител на ДюПон Пионер в България. Фирмата...

forum