x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

НАРЕДБА №6 ОТ 12.03.2010 за краве мляко

Наредба № 6 от 12 март 2010 г. за условията и реда за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти


НАРЕДБА № 6 ОТ 12 МАРТ 2010 Г.
за условията и реда за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти, насочена към осигуряване подкрепа на производителите на мляко, които са пострадали сериозно в резултат от кризата в сектора.
Раздел II
Условия за предоставяне на финансова помощ
Чл. 2. (1) Право на подпомагане по мярката за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти имат производителите на краве мляко, които:
1. притежават индивидуална млечна квота и са вписани в регистъра на производителите на краве мляко по чл. 15 от Наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота (обн., ДВ, бр. 108 от 2007 г.; изм., бр. 76 от 2008 г.);
2. са извършили доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2008/2009 г. в размер най-малко на 20 000 кг общо, за които са подадени годишни декларации по чл. 8 и/или чл. 11 от Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ, L 94 от 31 март 2004 г.) (Регламент (ЕО) № 595/2004).
(2) Помощта по ал. 1 се изплаща по схема и се определя на килограм реално доставено мляко и/или килограм мляко и млечен еквивалент, директно продадено от производителя на мляко, въз основа на:
1. годишните декларации, подадени през 2009 г. от одобрени изкупвачи за изкупеното през квотния период 2008/2009 г. количество краве мляко, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) № 595/2004;
2. годишната декларация, подадена от него през 2009 г. за извършените директни продажби през квотния период 2008/2009 г., съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 595/2004.
Раздел IIІ
Ред за прилагане на схемата
Чл. 3. (1) В Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в срок до 31 март 2010 г. се изготвя списък на производителите на краве мляко, които отговарят на условията за подпомагане съгласно чл. 2, ал. 1. Преди съставяне на списъците се извършва административна проверка на условията за допустимост на база на подадените декларации по чл. 2, ал. 2.
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа:
1. име или наименование на производителя на краве мляко – физическо или юридическо лице;
2. уникален регистрационен номер (УРН) в Интегрираната система за администриране и контрол на производителя на краве мляко;
3. количеството доставено и/или директно продадено от производителя краве мляко през квотния период 2008/2009 г. в килограми.
(3) Списъкът се оповестява публично на определените за това места в сградите на Централното управление и областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, както и на официалната интернет страница на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, и Министерството на земеделието и храните.
Чл. 4. (1) За получаване на подпомагане по схемата производителите на краве мляко подават заявление по образец съгласно приложението.
(2) Заявлението се подава в периода от 1 април до 30 април 2010 г. в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, в чиято териториална компетентност попада адресът на регистрация на производителя на краве мляко.
(3) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. идентификационни данни за заявителя;
2. 2. уникален регистрационен номер (УРН) в Интегрираната система за администриране и контрол на производителя на краве мляко;
3. номер на банковата сметка на производителя на краве мляко.
(4) В заявлението кандидатът за подпомагане заявява участие в схемата, без да посочва количеството краве мляко, подлежащо на подпомагане, и декларира съгласие размерът на подпомагането да бъде определен от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, съгласно чл. 2, ал. 2.
Чл. 5. (1) Размерът на подпомагането на килограм краве мляко се изчислява, като се раздели общата сума, определена за България съгласно Регламент (ЕС) № 1233/2009 на Комисията от 15 декември 2009 г. за определяне на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти (OB, L 330, 16.12.2009) (Регламент (ЕС) № 1233/2009), на общото заявено и допустимо за подпомагане количество краве мляко в килограми.
(2) Размерът на подпомагането за всеки отделен производител се изчислява, като се умножи размерът на подпомагането на килограм краве мляко, определен съгласно ал. 1, по количеството доставено и/или директно продадено от производителя краве мляко през квотния период 2008/2009 г. в килограми по чл. 3, ал. 2, т. 3.
Чл. 6. Помощите по схемата за подпомагане се изплащат на производителите на краве мляко от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, по банков път в срок до 30 юни 2010 г.
Допълнителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава по прилагане на Регламент (ЕС) № 1233/2009.
§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. „реално доставено мляко“ е количеството краве мляко, отразено като изкупено от производителя в декларацията на изкупвача по чл. 8 от Регламент (ЕО) № 595/2004 преди изчисляване на маслената корекция;
2. „квотен период 2008/2009“ е периодът между 1 април 2008 г. и 31 март 2009 г.
Заключителни разпоредби
§ 3. Плащанията по схемата за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти се извършват след нейното съгласуване с Европейската комисия.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 39 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
Министър: М. Найденов
Приложение към чл. 4, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Форма за физически лица

Данни за кандидата (Физическо лице)

ИмеУРНЕГН / EНЧДата на ражданеПолЛична карта/паспорт №ТелефонМобилен

Адрес за кореспонденцияПостоянен адресe-mail

Упълномощено лице за подаване на заявлението

Име, презиме, фамилияЕГНЛична карта/паспорт №Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /моля, прочетете указанията/


Данни за банкова сметка

ТитулярIBANBIC кодБанкаПрилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Мярка: Специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти

Декларация:
Съгласен съм размерът на подпомагането да бъде определен от Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция, на база на килограм реално доставено от мен мляко и/или килограм мляко и млечен еквивалент, директно продадено от мен и изчислено въз основа на:
1. годишните декларации, подадени през 2009 г. от одобрени изкупвачи за изкупеното през квотния период 2008/2009 г. количество краве мляко, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) № 595/2004;
2. годишната декларация, подадена от мен през 2009 г. за извършените директни продажби през квотния период 2008/2009 г., съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 595/2004.
Подпис ……..
ЗАЯВЛЕНИЕ
Форма за юридически лица

Данни за кандидата (Юридическо лице)

ФирмаУРНЕИК / БУЛСТАТРегистрация в търговския регистърТип на организациятаУправляващо лицеЕГН/ЕНЧЛична карта/паспорт на управляващото лицеТелефонМобилен

Адрес за кореспонденцияАдрес на управлениеe-mail

Упълномощено лице за подаване на заявлението

Име, презиме, фамилияЕГНЛична карта/паспорт №Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /моля,прочетете указанията/

Данни за банкова сметка

ТитулярIBANBIC кодБанкаПрилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти

Декларация:
Съгласен съм размерът на подпомагането да бъде определен от Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция, на база на килограм реално доставено от мен мляко и/или килограм мляко и млечен еквивалент, директно продадено от мен и изчислено въз основа на:
1. годишните декларации, подадени през 2009 г. от одобрени изкупвачи за изкупеното през квотния период 2008/2009 г. количество краве мляко, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) № 595/2004;
2. годишната декларация, подадена от мен през 2009 г. за извършените директни продажби през квотния период 2008/2009 г., съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 595/2004.
Подпис…….

2325

23.03.2010 в 09:24

 
Re:

Пак се измъкват без точно определена цена за килограм мяко[angri-2] и какви са тези срокове за плащане та ние до тогава може и да не устискаме

23.03.2010 в 09:57

 
Re:

Хихи ,много умно.Дори подписваш декларация че си съгласен размерът на подпомагането да бъде определен от Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция.

23.03.2010 в 19:44

 
Re:

Помощите по схемата за подпомагане се изплащат на производителите на краве мляко от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, по банков път в срок до 30 юни 2010 г.

23.03.2010 в 19:49

 
Re:

Къде ще може да се види списъка на производителите на краве мляко, които отговарят на условията за подпомагане съгласно чл. 2, ал. 1.

23.03.2010 в 19:53

 
Re:чл.2,ал.1

Регистър на производителите на краве мляко

Чл. 15.
(1) (Изм., ДВ, бр. 76 от 2008 г. - в сила от 29.08.2008 г.) Министерството на земеделието и храните създава електронен регистър на производителите на краве мляко, които са получили индивидуални млечни квоти при първоначалното разпределение.
(2) При вписване в регистъра по ал. 1 стопанството на производителя на краве мляко получава регистрационен номер.
(3) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. ЕГН на физическо лице и ЕИК на едноличен търговец или юридическо лице;
2. име и постоянен адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление;
3. регистрационен номер на животновъдния обект (животновъдните обекти);
4. местонахождение на животновъдния обект (животновъдните обекти);
5. брой млечни крави;
6. размер на индивидуалната млечна квота за доставка и нейната масленост и/или директна продажба.
(4) Информацията от регистъра по ал. 1 се предоставя в електронен вид на Разплащателната агенция и отговаря на изискванията на Интегрираната система за администриране и контрол.

23.03.2010 в 21:18

 
Re:

Вчера министърът обеща ,че списъците ще бъдат изложени в Общински служби Земеделие.Ако всички подадът документи прогнозната сума е 8 лева на тон произведено квотно мляко.Според РА са подадени данни за 455000 тона произведено мляко.

24.03.2010 в 09:22

 
Re:

8 лева на тон това е смешно

24.03.2010 в 09:35

 
Re:

Абе тия от министерството нещо не могат да смятат май!!!Ако има подадена информация за 455000 кг в РА,това означава,че 3640 000 лв трябва да се раздели на 455000кг,което прави 8,00 лв на кг,което,разбира се е невъзможно,но знае ли се!!!

24.03.2010 в 10:10

 
Re:

450000 тона а не килограма и така се получава по 8лв на тон.

24.03.2010 в 11:40

 

Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?

 • Мадара АГРО ЕООД Мадара АГРО ЕООД

  „Мадара АГРО“ ЕООД е един от най-големите производители на земеделска техника в...

   
  ЕКОДАРПОЛ ЕКОДАРПОЛ

  ЕКОДАРПОЛ  е полска компания, която произвежда органични био торове и почвени...

   
  Никея Трейд ЕООД Никея Трейд ЕООД

  Никея Трейд ЕООД се занимава с внос на употребявани трактори - John Deere, CASE, Massey...

 • Кубота България /КББГ ЕООД/ Кубота България /КББГ ЕООД/

  Кубота България /КББГ ЕООД/ е изключителен представител на световно известната японска марка...

  АМИТИЦА АМИТИЦА

  Амитица ООД предлага професионални и високоефективни решения, продукти и технологии в областта...

  Байер КропСайанс Байер КропСайанс

  Предмет на дейност: Производство и търговия с препарати за растителна защита и семена рапица....

 • КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ

  ГРУПА КОСАД СЕМАНС УТВЪРДЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕМЕНА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СВЯТ   Косад...

  Варекс ООД Варекс ООД

  "ВАРЕКС" ООД - новаторски подход СЕРИОЗНИ МАШИНИ ЗА СЕРИОЗНИ СТОПАНИ!  ...

  БУЛАГРО МАШИНИ АД БУЛАГРО МАШИНИ АД

  Вече 28 години Булагро е надежден партньор на добрите селскостопански производители в...

 • Оптиком ООД Оптиком ООД

  Заедно с грижа и оптимални решения за Вашето стопанство   ОПТИКОМ ООД  е...

  Трактор Инвест ЕООД Трактор Инвест ЕООД

  „Трактор инвест” ЕООД - Карлово е търговско дружество с предмет на дейност...

  Еуралис Семена ЕООД Еуралис Семена ЕООД

  Еуралис Семанс е семенарският отдел на Еуралис Груп – френски кооператив, съставен...

forum