x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Колко взимат мандрите на ишлеме?

Предлагат ми евтино една регистрирана цистерна за мляко, около 4 тона и защото не ми се звъни по мандри и четат сега закони ме интересува дали някой знае:

Колко взимат мандрите на ишлеме за сирене или други продукти?

Може ли с регистриран транспорт да се изкупува мляко от производител и да се кара на мандра за продажба или преработка от трето лице?

05.08.2012 в 11:54

 
Re: Колко взимат мандрите на ишлеме?

Иванов,тази деликатна работа става с пазарлък.Колко и какво мляко ще закараш,какъв лиценз има мандрата и какъв капацитет?Зависи от показателите на мляокто.По принцип,ако се навият те ти определят количеството,което могат да работят и в кои дни.което създава затруднения.Най-добре е да се споразумееш да им доставяш ежедневни количества и след анализ ще ти кажат рандемана и цената за преработка и ако желаеш пакетиране.Не е кой-знае каква далаверата,освен като стар търговец не си избиеш добра печалба при продажбата.Имам контакти тук-там,ще разпитам и на лични ще ти изпратя,ако има положителен отговор.Предполагам имаш в предвид район София.

05.08.2012 в 23:44

 
Re: Колко взимат мандрите на ишлеме?

Предлагат ми евтино една регистрирана цистерна за мляко, около 4 тона и защото не ми се звъни по мандри и четат сега закони ме интересува дали някой знае:

Колко взимат мандрите на ишлеме за сирене или други продукти?

Може ли с регистриран транспорт да се изкупува мляко от производител и да се кара на мандра за продажба или преработка от трето лице?Сигорно трябва да си изпълнил това:
Чл. 49. (1) Кравето мляко се изкупува от изкупвачи - физически или юридически лица, търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, чиито обекти са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните и одобрени от министъра на земеделието и храните.

(2) Изкупвачите подават в Министерството на земеделието и храните заявление за одобрение по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. Заявлението се подава в 30-дневен срок от регистрацията по чл. 12 от Закона за храните.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или в друг регистър, съгласно законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, издадено един месец преди подаване на заявлението;

2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за наличието или липсата на задължения;

3. банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция в размер, определен от изпълнителния директор;

4. списък с имената и единния граждански номер на лицата или личен номер на гражданин на страна - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, извършващи регистрацията на ежедневните доставки на краве мляко;

5. декларация от заявителя, че не е санкциониран през последната година с влязло в сила наказателно постановление за събиране и преработване на краве мляко;

6. декларация от заявителя, че притежава персонален компютър, принтер, електронна поща и софтуер за регистрация на ежедневно изкупуваните количества краве мляко по производители.

(4) В заявлението се посочват номерът на удостоверението за регистрация на всички стационарни и мобилни обекти за изкупуване и транспортиране на краве мляко съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и адресът на стопанска дейност в страната, където изкупвачът съхранява търговската, счетоводната и технологичната документация по изкупуване и транспортиране на кравето мляко.

Чл. 50. (1) В едномесечен срок от подаване на заявлението министърът на земеделието и храните със заповед издава или отказва издаването на одобрение.

(2) Министърът на земеделието и храните отказва издаването на одобрение, когато:

1. не са представени документите по чл. 49;

2. има несъответствия между представените документи и фактическите условия за изкупуване и транспортиране на краве мляко.

(3) При отказ по ал. 2 изкупвачът може да подаде ново заявление за одобрение не по-рано от 6 месеца от издаване на заповедта.

(4) Правата и задълженията по издаденото одобрение не могат да се прехвърлят или преотстъпват.

(5) При промяна в обстоятелствата по чл. 49 одобреният изкупвач е длъжен в 7-дневен срок да подаде в Министерството на земеделието и храните заявление, придружено с документи, удостоверяващи промяната.

Чл. 51. Одобрените изкупвачи са длъжни да:

1. изкупуват доставеното количество краве мляко от производителя, с когото имат сключен договор за доставка;

2. издават документ за всяка доставка на всеки производител, съдържащ количеството краве мляко, неговата масленост и цената;

3. подават декларации съгласно наредбата по чл. 55, ал. 1;

4. регистрират ежедневно изкупуваните количества краве мляко по производители;

5. разполагат с подходящо помещение, персонален компютър, принтер, електронна поща и софтуер за регистрация на изкупените количества краве мляко;

6. поддържат в актуално състояние търговската, счетоводната и технологичната документация по изкупуване, транспортиране и преработка на кравето мляко и по складиране на продуктите от краве мляко;

7. осигуряват достъп на оправомощените длъжностни лица до помещенията, софтуера и документацията и да им оказват съдействие при извършване на проверки;

8. информират всеки производител на краве мляко, с когото имат сключен договор за доставка, в края на всяко тримесечие за остатъка от индивидуалната му млечна квота;

9. издават на всеки производител при прекратяване на договора за доставка удостоверение за общото количество изкупено краве мляко от началото на квотния период;

10. подновяват банковата гаранция в полза на Разплащателната агенция след изтичане на нейния срок.

Чл. 52. (1) Одобрението на изкупвачите се прекратява:

1. по молба на одобрения изкупвач;

2. при преобразуване, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на изкупвача;

3. при смърт на изкупвача - физическо лице;

4. при заличаване на изкупвача от регистъра по чл. 12 от Закона за храните.

(2) Одобрението на изкупвачите се отнема, когато:

1. не е изпълнено задължение по чл. 51 или задължение, определено в правото на Европейския съюз или в наредбите по чл. 55;

2. е издадено въз основа на неверни данни.

(3) Министърът на земеделието и храните издава заповед за прекратяване или отнемане на одобрението в 14-дневен срок от получаване на молба за прекратяване или документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 3, или от установяване на обстоятелство по ал. 2.

(4) При отнемане на одобрението изкупвачът може да подаде ново заявление за одобрение не по-рано от 6 месеца от издаването на заповедта по ал. 3.

Чл. 53. Министерството на земеделието и храните създава и поддържа публичен електронен регистър на одобрените изкупвачи, който се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

Чл. 54. (1) Разплащателната агенция определя вноска за бюджета при превишаване на националната млечна квота съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета и Регламент (ЕО) № 595/2004 на Европейската комисия.

(2) Вноската за бюджета при превишаване на националната млечна квота е публично вземане по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 55. (1) Министърът на земеделието и храните определя с наредба реда за:

1. управление на Националния млечен резерв;

2. водене на регистъра на производителите на краве мляко;

3. разпределение, прехвърляне и превръщане на индивидуални млечни квоти;

4. одобряване на изкупвачите, както и на реда за учредяване и срока на банковата гаранция;

5. изкупуване на краве мляко;

6. подаване на декларации от одобрените изкупвачи и производителите на краве мляко.

(2) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните приема с наредба реда за:

1. плащане на вноската по чл. 54, ал. 2 от одобрените изкупвачи и от производителите на краве мляко, които притежават индивидуална млечна квота за директни продажби на Разплащателната агенция;

2. плащане на вноската по чл. 54, ал. 2 от производителите на краве мляко, които притежават индивидуална млечна квота за доставки, на одобрените изкупвачи;

3. разпределение на остатъка от вноската след изплащане задължението на страната към Европейския земеделски фонд за гарантиране или за финансиране на недостигащата сума за изпълнение на това задължение.

06.08.2012 в 00:06

Мнението е редактирано за последно на 2012-08-06 00:07:15
 
Re: Колко взимат мандрите на ишлеме?

Благодаря за отговорите!
Не мисля да се занимавам с краве, там са нещата са трудни и трябва да се работи с големи количества. Ако въобще се хвана ще е козе, по малко вероятно овче, ако има и биволско. В момента цените на тези млека са най-подценени. Конкретно за козето ще правя други видове сирена, които не се произвеждат тук и по-скоро ще търся някоя по-малка мандра с възможност да се направи технологичния цикъл. В момента от козето мляко се прави краве сирене и няма как да се вземе цена нито от производителя, нито от мандрата, нито от мен.

И пак отиваме на нескопосаната наредба, защото ако беше направена както трябва един кооператив от козари можеше да зарежда един общ цех който да произвежда няколко продукта и да ги продава в специализиран магазин в който се продава и продукцията на кравари, овчари, месопроизводители, пчелари и т.н., всяко нещо със собствена търговска марка или всичко това да отива в заведения, където да може да си поръчаш пресен копривщенски суджук, пиринско овче сирене или пълнен заек или гъска, заклани сутринта.

06.08.2012 в 17:19

 
Re: Колко взимат мандрите на ишлеме?

Колеги, вкючително и Иванов, четейки темата, а и правейки си мой изводи от други теми и реалността, смятам че може да се стигне до следната комбинация. Тя е осъществима разбира се на първо време по роьони. Ако от даден раьон се "кооперират" животновъдите, и се изгради с равно дялово участие преработвателен цех за млечни продукти, в което Иванов като светило в тази област въведе необходимото производство, и произведената продукция се предлага директо на клиентите в собствен магазин, или под наем на първо време, мисля че нещата ще потръгнат след време. Така ще се избегне прекупуването и маниполациите на мандрите, а и всеки ще носи реална отговорност и ще получава нормалната цена за продукта.
С малко реклама, едно такова специализирано магазинче в София би имал невиждан успех.
Ако се стигне до коментар по това ми предложение бих написал и още много неща които ми идват в главата по идеята. Все пак " Една птичка пролет не прави".

07.08.2012 в 12:17

Мнението е редактирано за последно на 2012-08-07 12:18:37
 
Re: Колко взимат мандрите на ишлеме?

Юнаци в неделя се завърнах от няколко дневна разходка по старата Европа към която сме се прегърнали(но всъщност май сме се навели със свалени гащи) и чийто правила спазваме и точно по темата която сте отворели да ви споделя какво видях да се е променило през последните три години там.Всъщност нищо не се е променило освен дребни неща.По Френските и Белгийски магазинчета в които продават сирена са сменили единствено дървените маси с хладилни витрини а по пазарите още си ги продават на открито както картофи и лук( включително и био продукти).В помещенията за зреене са заменили само дървените рафтове със метални(но не на всякъде) и там си зреят прехвалените Бри,Камембер и прочие лай.а .Видях с очите си как правят шевер(козе сирене) и как го съхраняват в Френските алпи(както са го правели от векове).В съседна Швейцария положението е същото и великият Ементал още си зрее в планински те им бърлоги строени преди векове.И всичко това се купува от хората без никакво притеснение и никой не ходи да рекетира и тормози производители и занаятчии защо го правят и съхраняват така.Ееееее!Как да се мерим с френските гевезета които вземат пет пъти по големи субсидии и си правят сиренето в плевнята?За отглеждане и изискванията при животните няма да пиша в тази тема но същата работа е и там.Голям са ни го нахлузили на нас,жална ни майка колеги.

07.08.2012 в 20:58

 
Re: Колко взимат мандрите на ишлеме?

Че са ни го хлузили, в това спор няма, но със техния се мандахерца и този на нашите управници. Какви ли не наща се изписаха и сътвориха, че сиренето от ръцете на баба да стане най-вредното произведено нещо на земята. хитър ход с който години наред успяха да променят и мисленето и хранителната култура на българина, така че да се храни с вносните "супер качествени" продукти. Всичко е въпрос на политика а в случея на пари и то много пари, продадоха ни.

14.08.2012 в 16:13

 

Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?

 • Сатнет ООД Сатнет ООД

  Сатнет ООД е водещ вносител на употребявани и рециклирани Японски...

   
  Агрия АД Агрия АД

      ИСТОРИЯ   Агрия АД е създадена през 1932 г., за да задоволи...

   
  Тракбул ООД Тракбул ООД

  " ТРАКБУЛ " ООД   - Стара Загора е директен вносител на пълната гама...

 • Агротрон - М Агротрон - М

  Агротрон-М се занимава с внос на трактори, комбайни и земеделски инвентар от Европа.  ...

  АМИТИЦА АМИТИЦА

  Амитица ООД предлага професионални и високоефективни решения, продукти и технологии в областта...

   НИК Електроникс ООД НИК Електроникс ООД

   НИК Електроникс ООД e вносител на Trimble за България - GPS навигации, автопилоти и...

 • МК ГУМИ ООД МК ГУМИ ООД

  МК ГУМИ ООД е компания, занимаваща се с внос и търговия на едро и дребно с гуми. Фирмата...

  Металагро АД Металагро АД

  Металагро АД е български производител на хедери за жътва на слнчоглед, царевица, приставки...

  ФИАММА ЕООД ФИАММА ЕООД

  Всичко за селското стопанство.   Фиамма ЕООД предлага богата и широка гама от...

 • Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България

  "Тайтън Машинъри България" АД е българо-американско дружество, съзадено на 6-ти...

  Варекс ООД Варекс ООД

  "ВАРЕКС" ООД - новаторски подход СЕРИОЗНИ МАШИНИ ЗА СЕРИОЗНИ СТОПАНИ!  ...

  Агро Бул Сервиз ООД Агро Бул Сервиз ООД

  "Агро Бул Сервиз" ООД  извършва търговска и сервизна дейност на селскостопанска...

forum