x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Как се издава разрешително за сондаж в нивата

Здравейте, знаете ли какъв е реда да си направя законно сондаж на една нива. Колко време отнема и колко ще ми струва. Благодарря предварително.

09.07.2011 в 23:06

Мнението е редактирано за последно на 2011-08-01 18:43:09
 
Re:разрешително за сондаж

Хубаво запитване,знаещите ако вземат отношение ще разберем

10.07.2011 в 09:18

 
Re:

На село за дядо!

Ти какъв си? Фирма, частно лице, поп, кмет? Научете се да питате!

Редът е различен.

10.07.2011 в 09:58

 
Re:

Нивата трябва да е собствена,на физическо лице,нотариален акт,скица на имота точни кординати на сондажа.В закона за водите не видях точно каъв е реда за земеделски земи.

10.07.2011 в 10:08

 
Re:

Ivanov_i_brat_my на средата на Витошка ще правя сондажа. Ти компетентен ли си по въпроса? Сега сериозно искам да го направя на собствена нива от 25 дка. нивата е плодородна. Гранича с един канал който идва от един язовир но за съжление лятото пресъхва. иначе ако направя сондаж вода ще имам нон стоп и ще произвеждам каквото ми е кеф. въпроса ми беше колко време отнема разрешителното, много ли е бягането по институции, колко струва.

10.07.2011 в 11:00

 
Re:

1. Трябват ли разрешителни за изграждане на сондаж ?
За изграждането на сондаж /експлоатационен кладенец/ е необходимо издаване на разрешително от съответните органи на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.
Необходими са следните документи - проект за изграждане на водовземно въоръжение, заявление за издаване на разрешително, заявление до съответната Басейнова дирекция за проверка наличието на съоръжения в близост, технологичен разчет, декларация за срока на изграждане на съответния кладенец и за избрания изпълнител, декларация за задължения, удостоверение от Агенцията по вписванията, БУЛСТАТ на фирмата, документ за собственост на парцела, скица за поземления имот, платена такса

2. Каква е процедурата по узаконяване на водоизточници /сондажи, кладенци, извори/ ?
Целта на процедурата е да се издаде документ – разрешително за водовземане от подземни води. Разрешителното регламентира за какво ще се използва водата: питейно-битово и промишлено водоснабдяване, земеделие и животновъдство, аквакултури и други цели, място на вземане на водата, мястото на ползването и нейният режим.
За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление /чл. 60, ал.1 от Закона за водите/ по образец, като преди това се заплащат съответните такси. Необходима е информация за актуалното състояние на фирмата, БУЛСТАТ, актуална скица на имотите, документ за собственост на имота или разрешение за използването на съоръженията от собствениците им, документи удостоверяващи съгласието на собствениците на имотите за това, че в тях ще попаднат границите на санитарно-охранителна зона.
Необходимо е изготвянето на доклади за оценка на експлоатационните ресурси на подземните води и проект за учредяване на санитарно-охранителна зона при питейно-битово водоснабдяване.

3. Каква е цената за сондиране ?
Цената на сондиране се определя в зависимост от геоложките условия, дълбочината на сондиране, диаметъра му, конструкцията, местоположението и предназначението на сондажа. По-долу посочените цени са ориентировъчни и са въпрос на договаряне за съответния случай.
Цената на проучвателните сондажи варира от 30 до 150 лв. за линеен метър. Водоснабдителните сондажи са с по-големи диаметри и за да функционират ефективно трябва да са изградени със съответните филтри /ако е необходимо/, обсадна колона, задтръбна циментация и филцова засипка. Тяхната цена варира от 100 до 350 лв. за линеен метър. С увеличаване на дълбочината изпълнението на сондажите се усложнява и е възможно цената да надхвърли посочените суми. Цената на изпълнението на хоризонтални сондажи е в този порядък, което важи и за сондажите свързани с термопомпените инсталации.

4. Какво е ресурс на подземните води ?
Различават се три категории подземни водни ресурси:
Гравитационни запаси – обемът свободна вода в празнините на пласта, което се отделя под действието на гравитационните сили при неговото осушаване.
Естествени или динамични ресурси – общото средногодишно естествено подхранване на водоносния хоризонт или общият средногодишен отток от него.
Експлоатационни ресурси – допустимият и възможен средногодишен добив на подземни води, т.е. добивът, който може да се получи при допустими понижения във водовземните съоръжения, при допустими качества, при допустими екологични последствия и с възможните технически средства.


5. Какво е санитарно-охранителна зона ?
Санитарно-охранителните зони представляват физическата част от комплексни мерки за защита на водоносните хоризонти от замърсявания и целостта на съоръженията за добив на подземни води.
В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2000 г. на МОСВ около подземните вододобивни съоръжения се организират три зони (пояси) за санитарна защита (СОЗ) – пояс I (за строга охрана около водоизточника), пояс II (срещу биологични, бързоразпадащи се и силносорбируеми химически замърсители) и пояс III (срещу стабилни несорбируеми химически замърсители). Пояс I има за цел защитата на самите водовземни съоръжения (повърхностни и подземни) като предотврати външния достъп до тях чрез затваряне и ограждане на кладенците. Съгласно Наредба № 3 размерът на тази зона зависи от защитеността на подземните водни обекти. Другите два пояса (II и III) се определят в съответствие с хидрогеоложките условия в района на експлоатационния сондаж и от режима на неговата експлоатация. Точните размери на поясите се оразмеряват чрез математическо моделиране.

6. С какво ни помагат хидрогеоложките цифрови модели ?
Хидрогеоложкото моделиране е съвременен метод за представяне на хидрогеоложката среда и решаване на различни задачи, свързани с движението на подземните води, оценка на ресурсите им и замърсяването на водоносните хоризонти. Използва се софтуер, който съчетава класическите основи на хидрогеологията с възможностите, които предлагат днешните компютри. Етапите, на които се извършва моделирането са свързани със съставянето на концептуален модел и решаването на филтрационни и миграционни задачи. Възможно е оценката на неизвестни параметри на водоносния пласт въз основа решаването на обратни задачи.


7. От какво зависят високите нива на подземните /подпочвените/ води ?
Нивата на подземните води са свързани както с геоложката среда, така и топографията на съответния район. Обикновено, подземните води се движат от или към реките или повърхностните водоеми, в зависимост от сезона и експлоатацията им.
Важен фактор определящ нивата на плитките подземни води са валежите, които се инфилтрират в дълбочина и насищат горните слоеве на терена. При достигане на критично ниво, в което средата е вече наситена и няма капацитет за поемане на допълнителни количества, се получава завиряване на повърхностни участъци или наводняване на прилежащи територии.
Заплашени от наводнения са крайречните низини, територии с глинести отложения на повърхността, участъци в близост до реки, язовири и блата.


8. Необходими ли са дренажните системи ?
Дренажите представляват системи от канали, тръби или шахти, които предпазват сградите и съоръженията от заливане, при покачване на нивото на подземните води. В повечето случаи те функционират само при интензивни валежи и високи вълни на реките. В други случаи дренажите се използват за технически дейности, свързани с временното отводняване при строителство или реконструкция на сгради и съоръжения. Добрата им работа зависи от редовното почистване и поддръжка.
Ефективното отводняване е свързано с правилното проектиране и изпълнение на дренажните системи. В много от крайречните низини съществуването на дренажни канали е от първостепенно значение. Понижаването на нивата на подземните води в близост до пътищата осигурява сигурността на транспорта и безпрепятствената експлоатация на съоръженията. Съществуват множество свлачищни райони, в които покачването на нивата на подземните води нарушава стабилитета на земната основа и предпоставка за деформация на конструкциите.

9. Наблюдава ли се режима на повърхностните и подземните води в България?
Качеството на повърхностните и подземните води се наблюдава от съответните мрежи, които са част от Националната система за мониторинг на водите по пунктове, честота и показатели. През последните три години се поддържа относително устойчиво равнище на качеството на водите, както по отделни показатели (БПК5, ХПК, нитрати, и др.), така и по отделни поречия. Националната система за мониторинг на водите (НСМВ) се изгражда от националните мрежи за мониторинг на валежите и повърхностните води, на подземните води, на морските води и от мрежата за биологичен мониторинг.
Мрежата за мониторинг на повърхностните води се изгражда от 253 пункта за наблюдения и измервания, в т.ч 24 крайбрежни морски пунктове. Общо 111 пункта са включени в Европейската мрежа за мониторинг на повърхностни води (EUROWATERNET-surface water) на Европейската агенция по околна среда.
От 1998 г. се изгражда и мрежата за (хидро)биологичен мониторинг с близо 2000 пункта за наблюдение, които покриват практически всички реки у нас. В бъдещия си вид мрежата за биомониторинг на реките ще се представя от близо 5000 пункта (на всеки 5 км от дължината на речните течения).
Мрежата за мониторинг на подземните води се състои от 213 хидрогеоложки пунктa. Част от мрежата (73 водоносни тела със съответните пунктове) е включена в Европейската мрежа за мониторинг на подземни води
10. Кои са важните моменти при изследване на термалните води ?
Изучаване на регионалното геотермично поле, изследване на локални геотермични полета, изследване на хидротермални зони, проучване и използване на термалните води и геотермалната енергия, използване на геотермалната енергия от изоставени минни изработки.

11. Как може ефективно да използваме топлината на земята ?
България е богата на термални води с температура от 20°C до 100°C. Около 43% от общият дебит е с температура между 40°C и 60°C. В днешно време директното използване на топлина е за балнеолечение (превенция, лечение и рехабилитация, плувни басейни), отопление и климатизация, оранжерии, геотермална енергия от термопомпи (GSHP), директна топлинна за водоснабдяване, бутилиране на питейна вода и безалкохолни напитки. Балнеологията и термопомпите, показват по-стабилно развитие през настоящия етап. В момента се извършва актуализиране на информацията свързана с хидротермалните находища, което се основава на съществуващите разрешителни за концесия /по данни от Геотермичен каталог на България, 2001/

12. Задължително ли е да имаме дълбок сондаж за да се отопляваме ефективно?
Съществуват различни схеми за реализиране на отоплението/охлаждането с термопомпени инсталации. Те могат да бъдат отворени – когато топлината се използва чрез извличане на вода от сондажите и връщането и охладена в пласта, и затворени – когато водата циркулира по тръбен контур под земната повърхност. Последният вариант не изисква сондиране и началните инвестиции са значително по-ниски. Въпреки това от значение е местоположението на обекта, неговите характеристики и целите, за които ще бъде използвана термопомпената инсталация.
Цитата е изваден от : http://www.vodite.com/faq.html

10.07.2011 в 14:26

 
Re:

Николов, благодаря за отговора.

10.07.2011 в 14:56

 
Re:

Това е хубаво, но за фирма, за частно лице режимът е уведомителен, не се поставя водомер(ако не са го променили).

10.07.2011 в 17:19

 
Re:

в моя случай би трябвало да ме разглеждат като фирма защото съм регистриран Земеделски Произодител.

10.07.2011 в 17:55

 
Re:сондажи вода

Приятелю ходене по мъките е това.Копай смело---така си го заварил;някой друг преди теб го е правил.За домашни нужди беше само да го декларираш--кладенеца и ако ползваш до 10куб.на денонощие не ти трябва водомера.Споделям това защото го правя в момента и където отида никой на този етап не е извадил такова разрешително.Ако търсиш лицензирана фирма за да ти покаже къде ще бъде герана---сондажа тази която аз знам тарифата се измерва в четир-цифрено число--но познават до 15м ---1000процента.Работил съм на 4 техни гледания и резултатът е положителен.

10.07.2011 в 21:58

 

Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?

 • Агрокорпорейшън ООД Агрокорпорейшън ООД

  Oсновната дейност на Агрокорпорейшън ООД е търгoвия в страната и чужбина със селскостопанска...

   
  Агрион Агрион

  Агрион е лидер в професионалното управление на земеделски земи в България.  ...

   
  BASF (БАСФ) България BASF (БАСФ) България

  BASF е лидер в световната химия: The Chemical Company . Нашето портфолио предлага химикали,...

 • Меркурий Агро ЕООД Меркурий Агро ЕООД

  Меркурий Агро ЕООД e компания за търговия на селскостопанска техника и резервни части,...

  Байер КропСайанс Байер КропСайанс

  Предмет на дейност: Производство и търговия с препарати за растителна защита и семена рапица....

  Сатнет ООД Сатнет ООД

  Сатнет ООД е водещ вносител на употребявани и рециклирани Японски...

 • Агротрон - М Агротрон - М

  Агротрон-М се занимава с внос на трактори, комбайни и земеделски инвентар от Европа.  ...

  РИМЕКС Технолоджийс ЕАД РИМЕКС Технолоджийс ЕАД

  РИМЕКС Технолоджийс ЕАД е компания с високо професионален и иновативен подход към всички...

  Скайтрак ЕООД Скайтрак ЕООД

  Скайтрак ЕООД е директен вносител на употребявани трактори от Япония с марките Kubota, Iseki,...

 • Иновекс Земеделска Техника Иновекс Земеделска Техника

  ИНОВЕКС Земеделска Техника е част от компанията ИНОВЕКС ГРУП . ИНОВЕКС е марка позната...

  Универсал НВГ Универсал НВГ

  Универсал-НВГ ООД е създадена през 1990 г. В търговията със селскостопански машини...

  Кубота България /КББГ ЕООД/ Кубота България /КББГ ЕООД/

  Кубота България /КББГ ЕООД/ е изключителен представител на световно известната японска марка...

forum