x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

ГМО - становище преди приемане на закона на второ четене.

До:
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
СТАНОВИЩЕ

Относно: Предложение за изменение на закона за генетично модифицираните организми

Ние, фермерите от социалната мрежа FERMER.BG (около 6000 члена), преди приемане на поправките в Закона за генно модифицираните организми отново апелираме към институциите на Република България следното:

1. Предложените промени в закона пораждат недоверие, а не успокоение. Смятаме, че те са твърде либерални и въпреки бюрократичните пречки, не могат да защитят надеждно както биологичното, така и конвенционалното земеделие. Предложената схема за контрол на ГМО може да забави, но не и да предотврати регистрацията и разпространението им.
2. Изхождайки от фактите, смятаме съвместното съществуване на ГМО както с биоземеделието, така и с конвенционалното земеделие за невъзможно. Отстоянията са само формалност и не могат да предотвратят щетите. Реална е опасността и за биоразнообразието.
3. ГМО не могат да бъдат приоритет на българското земеделие поради натрупващите се факти за:
*Прогресиращо замърсяване на почвата с пестициди, което не позволява нормален сеитбооборот с конвенционални земеделски култури. Количеството на използваните хербициди непрекъснато нараства. Започнем ли с ГМО не може да се върнем назад за дълъг период от време.
*Емисията на неспецифични гени върху близкородствени растителни видове както културни, така и плевелни, застрашава съществуването на автентичните български сортове, плод на десетилетна селекция във водещи български институти. Променя се неблагоприятно устойчивостта на плевелите и вместо прогрес ще се предзизвика връщане към по-стари методи на земеделие. Тази опасност е налице независимо дали културите са предназначени за фураж или за биогорива.
*Натрупани са достатъчно факти за вредата от ГМО, те се увеличават и само въпрос на време е цялата истина да бъде показана.
*Отрицателните настроения към ГМО не само в българското общество, но и в световен мащаб нарастват, поради което реализацията на суровини и продукти с ГМО става несигурна. На всички международни изложения свързани с производство на хранителни стоки приоритет се дава на био храните, а не на тези с ГМО произход.
*Разпространението на ГМО от корпорациите производителки се осъществява на базата на агресивен контрол, в който са включени и площи с вторични емисии на ГМ гени. Не желаем българският земеделец да става обект на агресия и изнудване.
*Все повече земеделски страни развиват съвременно, конкурентноспособно земеделие и животновъдство не на базата на ГМО, а на биологично и екологично земеделие.
*Развитието на земеделската наука позволява в биологичното и екологичното земеделие да навлязат евтини и рентабилни продукти и технологии, които го правят дори по-рентабилно от конвенционалното.
*Производството на екологични храни и фуражи е в интерес на цялото общество и бъдещите поколения, а не на тесен кръг производители и търговци. Интереса и изискванията към тези храни нарастват в прогресия, докато този към храни с ГМО намалява също прогресивно.
*Нарастващата съпротива срещу ГМО в средите на фермерите.
*Уникалната възможност България да развие еко и био производство на храни и суровини, които може да заемат основно място в износа на страната и да имат значителен дял в нарастването на БВП. Това би дало съществено отражение и на качеството на туристическите услуги.

Настояваме:
1. Управлението на държавата с помощта на експертен съвет и участието на граждански и браншови организации, да определи приоритетите и развитието на селското стопанство.
2. Биологичното и екологично земеделие и животновъдство да влязат като основен приоритет в развитието на селското стопанство.
3. Да се използват всички законови възможности за реализиране на необходимостта: България – територия свободна от ГМО. Тази позиция да бъде активно отстоявана в ЕС.
3. Правата на земеделските производители отглеждащи конвенционални и биокултури , сортовото разнообразие и разнообразието на дивата природада, бъдат защитени като се направят промени в Закона за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Емисията на неспецифични гени в околната среда следствие от човешката дейност и в частност от използване на ГМО да бъде определена като замърсяване. В чл.4, ал.1, т.3 да бъде включен текста:” неспецифични гени от ГМО”, за да се задейства принципа – „замърсителят плаща”.
4. Контрола върху разпространението на ГМО да се осъществява с участието на гражданските организации, като това бъде регламентирано в закона или в подзаконовите актове.

25 януари 2010 год.

Членове на социална мрежа FERMER.BG 0878 11 11 21

25.01.2010 в 11:57

 
Re:

подкрепяме го на пълно.Много хора са против ГМО,но по тази тема има пълно мълчание във всички медии и се чака тихичко да се гласува и приеме.

25.01.2010 в 12:17

 
Re:

Не и по форумите.
Веднага го копирам и прасвам в инвестора.
Здраве и късмет на всички , късмета е по важен!

25.01.2010 в 12:33

 
Re:

Браво

25.01.2010 в 12:33

 
Re:

Izhel - Обзалагам се , че ще ти е от полза да го знаеш преди срещата.НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ОСОБЕНА ЧАСТ
Глава първа.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА
Раздел I.
Измяна

Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1985 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Който с цел да подрови или отслаби властта в републиката или да й създаде затруднения лиши от живот държавен или обществен деятел, се наказва с лишаване от свобода двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
(2) Който със същата цел причини тежка телесна повреда на такова лице, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Който с целта по ал. 1 чрез палеж, взрив, наводнение или друго общоопасно деяние причини смърт на едно или повече лица, се наказва с лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, с доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Чл. 97. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Който с посочената в предходния член цел извърши общоопасно престъпление по чл. 349 или 350, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

Чл. 350. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) (1) Който изготви храни или питиета, предназначени за общо ползване, по такъв начин, че в тях се създават или попадат опасни за здравето вещества, както и онзи, който продава, предлага за продан или по друг начин тури в обръщение такива храни или питиета, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
(2) Който наруши правила, уреждащи добива, производството, преработката, съхранението или търговията с животни, суровини, храни или питиета, предназначени за общо ползване, и с това изложи на опасност здравето или живота на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.

(3) Ако от деянието по ал. 1 и 2 е последвала средна телесна повреда за другиго - наказанието е лишаване от свобода до шест години, ако е последвала тежка телесна повреда за другиго - лишаване от свобода от една до осем години, а ако е последвала смърт - лишаване от свобода от три до петнадесет години.

Чл. 350а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Който в нарушение на закон произвежда или предлага на пазара храни, храни за животни или ветеринарномедицински продукти, или питиета, и с това изложи на опасност живота или здравето на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.

Черкезов,жалката ти душичка се плаши от горното и се моли някой да ти повярва,за да се изпълни гнусният ти план-това е всичко.Съгласно и на основание подвеждащата информация ,която представяш, целите ,които очевидно си поставяш и средствата ,които използуваш,си измамник.
За измама си има цял раздел в същия Наказателен кодекс:
Раздел IV.
Измама

Чл. 209. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода до шест години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който със същата цел използва заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва с лишаване от свобода до три години.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) В маловажни случаи по предходните алинеи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.
Чл. 210. (1) За измама наказанието е лишаване от свобода от една до осем години:
1. ако деецът се е представил за длъжностно лице или за лице, което действува по поръка на властта;

2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното извършване;

3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) ако измамата е извършена от длъжностно лице или от пълномощник в кръга на неговата длъжност или пълномощие или от лице, което непосредствено извършва по занятие сделки с валута в наличност;

4. ако е извършена повторно в немаловажни случаи;

5. (нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) ако причинената вреда е в големи размери.

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) В случаите на точки 4 и 5 съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.

25.01.2010 в 15:43

 
Re:

Благодаря Кмете. Засега ГМО остават извън полезрението на закона защото все още данните за ефекта им и симптоматиката на вредите им се обобщават. Фактите непрекъснато се натрупват и е въпрос на време това да стане. Ние трябва да заемем твърда позиция, добре мотивирана и подплатена с факти, с която да мотивираме и държавата да заеме позиция: България - територия свободна от ГМО. Има лобиране и силен натиск от страна на корпорациите в ЕС и сред фермерските организации у нас. Трябва да се проведе разяснителна кампания сред фермерите за същността и опасностите на ГМО. Със сигурност никой не е очаквал такъв силен отпор срещу либерализиране на закона. Благодарение на Интернет хората се информират много бързо и никой не желае да го агитират и да му внушават че: "ДДТ е добро за вашето здраве", а всъщност то да е отрова. Заблудите вече не работят както на времето. Времената се менят, хората също.

25.01.2010 в 17:59

 
Re:

Ще си позволя да те цитирам по форумите и без да си ми разрешил авторски права и да ме съдиш за тях ще го преживея някак си

25.01.2010 в 18:24

 
Re:

Радвам се, че сред фермерите има хора които се усещат какво им се готви. В Гугъл има вече сформирана работна група, която работи върху промените с цел защита на родните производители. Моля, дайте ваши хора които да присъединим към нея и да ни помогнат. Днес от 14 часа хора от групата с готовите до момента промени ще влязат на работна среща в парламента. Дайте да обединим усилия - вие вече имате опита или информацията от хората които са садили нелегално ГМО.

26.01.2010 в 11:44

 
Re: как може така?

Уважавам правото Ви на мнение, но не съм съгласен да се пишат неверни неща!
3. ГМО не могат да бъдат приоритет на българското земеделие поради натрупващите се факти за:
*Прогресиращо замърсяване на почвата с пестициди, което не позволява нормален сеитбооборот с конвенционални земеделски култури. Количеството на използваните хербициди непрекъснато нараства. Започнем ли с ГМО не може да се върнем назад за дълъг период от време.
ТОВА ПРОСТО НЕ Е ВЯРНО - ТА НАЛИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГМ РАСТЕНИЯ СЕ НАМАЛЯВА ПОЛЗВАНЕТО НА ХЕРБИЦИДИ, А ТЕЗИ КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СА МНОГО ПО-ЕФЕКТИВНИ И БЕЗВРЕДНИ - РАУНДЪП СЕ ПРИЛАГА В БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 35 ГАДЕНЕИ СЕ РАЛГА НАПЪЛНО В ПОЧВАТА ДО 20 ДНИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕТО МУ!
*Емисията на неспецифични гени върху близкородствени растителни видове както културни, така и плевелни, застрашава съществуването на автентичните български сортове, плод на десетилетна селекция във водещи български институти. Променя се неблагоприятно устойчивостта на плевелите и вместо прогрес ще се предзизвика връщане към по-стари методи на земеделие. Тази опасност е налице независимо дали културите са предназначени за фураж или за биогорива.
НЕСПЕЦИФИМЧНИ И СПЕЦИФИЧНИ ГЕНИ - ТОВА КАКВО Е? ПО ЗАКОН ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГМО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА САМ ЗА СЕБЕ СИ И АКО ИМА И НАЙ-МАЛКАТА ВЕРОЯТНОСТ ДА СЕ ПОЛУЧИ СЛУЧАЙНО КЪРСТОСВАНЕ С КУЛТУРНИ ИЛИ ДИВИ РОДСТВЕНИ РАСТЕНИЯ, ГМО НЯМА ДА СЕ ОТГЛЕЖДА. ПРОСТО И ЯСНО!
*Натрупани са достатъчно факти за вредата от ГМО, те се увеличават и само въпрос на време е цялата истина да бъде показана.
ГМ РАСТЕНИЯ СЕ ГЛЕДАТ ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 15 ГОДИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОТДЕЛНО ПОНЕ ОЩЕ 10 ГОДИНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПИТИ! НЯМА ИСТИНСКИ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, КОИТО ДА СА ДОКАЗАЛИ ВРЕДНОСТ НА ГМ РАСТЕНИЯ! ВИЖТЕ И МНЕНИЕТО НА EFSA!!!

*Все повече земеделски страни развиват съвременно, конкурентноспособно земеделие и животновъдство не на базата на ГМО, а на биологично и екологично земеделие.
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО ЗЕМЕДЕЛИЕ МОЖЕ ДЕ СЕ ПРАВИ САМО НА ОСНОВАТА НА СЪВМЕСТНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ И НА ТРИТЕ ТИПА - КОНВЕНЦИОНАЛНО, ОРГАНИЧНО И БИОТЕХНОЛОГИЧНО!И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРАВО НА ИНФОРМИРАН ИЗБОР!
*Развитието на земеделската наука позволява в биологичното и екологичното земеделие да навлязат евтини и рентабилни продукти и технологии, които го правят дори по-рентабилно от конвенционалното.
ТЕПЪВА ПРЕДСТОИ ОГРОМНА РАБОТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА СОРТОВЕ И ХИБРИДИ, КОИТО ДА МОЖЕ ДА СЕ ОТГЛЕЖДАТ ОРГАНИЧНО, НО И ДА СА ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВНИ!

НЕ ОТНЕМАЙТЕ ПРАВОТО НА ИЗБОР И УЧАСТВАЙТЕ В СПОРОВЕТЕ САМО С ДОКАЗАНИ ФАКТИ И СЪЖДЕНИЯ!

27.01.2010 в 10:47

 
Re:

Ние също уважаваме мнението ви Г-н Джелянов. Нищо от казаното в становището не е неистина. Аз също работя с Раундъп, но само там където не очаквам да сея в близките 5-6 месеца. Монсанто твърдеше, че той е биоразградим, а всъщност не е и те се отказаха от това твърдение. Освен това се доказа, че Раундъп се разлага с 2% на месец. Това го доказват и хора, които са гледали ГМО през периода 1999-2003 г - забелязали са че след ГМ царевица пшеницата не се развива нормално, а закъснява значително и дава по-нисък добив. Такъв опит имам и с много други хербициди. Нашите почви са по-тежки и пестицидите се задържат по-дълго, особено в периоди на засушаване. При вторично заплевеляване след употреба на Раундъп плевелите подменят състава си, остават основно широколистни. Натрупването на хербициди в почвата води до там, че в сеитбооборота може да се включи само ГМО култура. На същата земя не може да се развиват ефективно конвенционални сортове за доста дълъг период. За това има данни и е доказуемо. Разпадането на хербицидите става бързо само при висока влага и хумус в почвата. За съжаление това по нашите земи се наблюдава твърде рядко през периодите на развитие на пролетниците, при които най-често се използват ГМ култури. На теория употребата на хербициди при ГМО трябва да намалява, но на практика се наблюдава значително нарастване на количествата на единица площ. Обяснението за това е нарастващата резистентност на плевелите. За съжаление семената и на плевелите се разпространяват лесно и площите не могат да останат чисти. Твърденията на корпорациите, че с ГМО се увеличават добивите не е вярно, защото при употреба на хербициди няма как да има по-високи добиви, а обикновено се наблюдава намаляване с 5-15% - факт установен и от мен с полски опити.
Хоризонталният пренос на рекомбинантни (неспецифични) гени е доказан, особено при царевицата. За съжаление този пренос може да се извършва и върху по-далечни родствено растения. Представете си реалната опасност при ГМ рапица да има пренос на гени за устойчивост на хербициди върху синапа. Рапичните полета са пълни със синап. С мотика ли ще го сечем или ще чакаме като тази година студа да го унищожи?
Твърденията не са голословни. Има факти и се натрупват все повече. Казаното в становището може да се докаже.

27.01.2010 в 11:38

 

Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?

 • Агрокорпорейшън ООД Агрокорпорейшън ООД

  Oсновната дейност на Агрокорпорейшън ООД е търгoвия в страната и чужбина със селскостопанска...

   
  АГРОЛА ООД АГРОЛА ООД

  ”АГРОЛА” ООД , ЕИК 114685177 е със седалище и адрес на управление: гр. Плевен,...

   
  Мегатрон ЕАД Мегатрон ЕАД

  Мегатрон ЕАД  е основана през 1998 г. и е официален представител в България на водещи...

 • Pioneer - Пионер Семена България ЕООД Pioneer - Пионер Семена България ЕООД

  ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД е официалният представител на ДюПон Пионер в България. Фирмата...

  Трактор Инвест ЕООД Трактор Инвест ЕООД

  „Трактор инвест” ЕООД - Карлово е търговско дружество с предмет на дейност...

  Агромашина Груп Агромашина Груп

  Агромашина груп предлага всичко за земеделието – нови трактори Same, Kubota, Lamborghini....

 • АГРОТЕХНИКИ И КО ООД АГРОТЕХНИКИ И КО ООД

  АГРОТЕХНИКИ И КО ООД е фирма със седалище град Карнобат, Индустриална зона Север. Фирмата...

  АГРИТРЕЙД-БГ ООД АГРИТРЕЙД-БГ ООД

  АГРИТРЕЙД-БГ ООД извършва продажба и сервиз на нова и употребявана земеделска техника и...

  ФИАММА ЕООД ФИАММА ЕООД

  Всичко за селското стопанство.   Фиамма ЕООД предлага богата и широка гама от...

 • Агро Бул Сервиз ООД Агро Бул Сервиз ООД

  "Агро Бул Сервиз" ООД  извършва търговска и сервизна дейност на селскостопанска...

  Стойчеви 57-62 ООД Стойчеви 57-62 ООД

  Фирма Стойчеви 57-62 ООД е изключителен представител за България на:   Зетор –...

   Агротрон - М Агротрон - М

  Агротрон-М се занимава с внос на трактори, комбайни и земеделски инвентар от Европа.  ...

forum