x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Българска Бяла Млечна коза (ББМ)- застрашена от изчезване.

Колеги представям Ви, доклада ми относно изчезването на ББМ козите. В него е представена реалната ситуация на козевъдството в страната.
Доклада е представен на НСГРЖ (Национален Съвет по Генетични Ресурси в Животновъдството) на 21.02.2012г. и беше предложен за гласуване. Към днешна дата е оформена документацията и подготвена за изпращане в Брюксел за нотификация.
До няколко месеца това ще стане факт и ББМ козите ще бъдат вписани в списъка на застрашени от изчезване видове, което ще даде възможност на всички козевъди, които развъждат чистопородни ББМ кози и имат сключен договор за селекционен контрол с асоциация, да се възползват от мярка 214 (в часта за плащане на глава за застрашени от изчезване видове - 25Е/бр. ) по този начин ще се насърчи запазването на единствената българска млечна порода кози.

----------------------------------------

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НСГРЖ И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИАСРЖ
ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ НИКОЛОВ


ДОКЛАД

ДОКЛАДВА: Деан Живков Тодоров- председател на „Асоциация за развъждане на млечните породи кози“

ОТНОСНО: Застрашително намаляващата популация на Българската Бяла Млечна порода кози.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

През последните години козевъдството придоби голямо икономическо и социално значение за населението в нашата страна.
С отглеждането на кози се ангажират в различна степен и намират препитание голям брой хора, в т. ч. безработни и социално слаби граждани. Използва се и трудът на непроизводителните членове на семействата — възрастни хора и деца. Козите силно се привързват към хората, предизвикват положителни емоции у тях и действат като антистресов фактор в напрегнатото им ежедневие.
Някой от съществените предимства на козите в сравнение с другите селскостопански животни са следните:
•Най-добре използват предпланинските и планински пасища, в т.ч. стръмни, трудно достъпни терени;
• При едни и същи условия на 1 kg живо тегло при козите се получава 1,5 —2 пъти повече месо в сравнение с овцете, поради по-висока плодовитост. Полученото мляко превишава 10 — 20 пъти теглото им;
•Те са устойчиви на хелминти и някои инфекциозни заболявания, в т.ч. и на туберкулоза;
•Козите са много подходящи за личното стопанство и се отглеждат по-лесно от кравите и овцете. Moгат да се отглеждат и от хора с намалена трудоспособност.


В много от икономически развитите страни интересът към млечното козевъдство е повишен заради диетичните свойства на козето мляко. То е една алтернатива на кравето мляко при преодоляване на проблемите, свързани с млечните алергии. Преобладаваща част от козите продукти се произвеждат в екологични чисти райони.
Характерна тенденция в много развити страни е интензификацията, на млечното козевъдство, непрекъснатото намаляване на малките стада и създаването на специализирани козевъдни стопанства за производство на мляко и сирене. В Испания 32% от стадата са с 30 — 100 кози, а 22% имат над 100 кози. В страните от Европейския съюз се изпълнява специална програма за развитие на козевъдството, с важен акцент — подобряване качеството на козето мляко.
Високопродуктивно е козевъдството в Нидерландия, Норвегия, Англия, САЩ, Франция и Германия, където от специализирани млечни породи се получава над 1000 л. мляко. Козевъдството в света има добри перспективи и за по-нататъшното развитие. Те са свързани с непрекъснато увеличаващите се нужди от храна на нарастващото население на Земята и със стремежа да се използуват максимално растителните ресурси за производството на евтина и екологично чисти хранителни продукти и на ценни суровини.
В България през 1893 год. е имало 1 264 000 кози. Статистиката е регистрирала най-голям брой кози през 1911г. — 1 465 000. Впоследствие тенденцията е към намаление — до 913 000 броя 1935г., вследствие големите ограничения от горските власти на традиционно използваните горски площи за козевъдството. Обедняването на населението през Втората световна война води до нарастване на козите до 1 000 000 през 1947 г. След този период, в кооперативните стопанства козите не намериха място и към 1975 г. броят им спадна под 300 000. От началото на 80-те години започна увеличение на козите в страната. Голям принос за развитието и разпространението на породата ББМ имат създадените тогава шест племенни стопанства, които произвеждат племенни животни и благодарение на тогавашната политика, мъжки животни от тези стада са предоставяни безвъзмездно. Особено голям е ръстът им от 1990 до 2000 г. от 498 000 до над 1 000 000 . През последните години се забелязва негативна тенденция за намаляване броя на отглежданите кози в Р България, към днешна дата в страната се отглеждат общо 356 300 кози в това число най-голям брой имат местните кози 71% , второ място заемат кръстоски на местни кози с ББМ 18%, други 10% (Местна дългокосместа, Англонубийски-кръстоски, Тогенбургски-кръстоски) най-малък дял заема чистопородната БЪЛГАРСКА БЯЛА МЛЕЧНА КОЗА – 1%.
В страната има 18 млн. декара естествени ливади, мери и пасища. При катастрофалното намаляване броя на овцете и говедата много от пасищата, а вече и от естествените ливади остават неизползвани. Тези площи се превземат от папрат, храстовидна и плевелна растителност, като същевременно изменят и ботаническия си състав. Поддържането на тревостоя и продуктивността на тези земи може да се запази, ако бъдат усвоени от животновъдството, в т.ч. и от козевъството. Доказано е, че на пасище козите използват повече тревни видове в сравнение с овцете и говедата. В някои страни с козите почистват пасищата от храстовидна и плевелна растителност, неизползваема от други видове животни и подтискаща растежа на тревата. Това е рутинна практика за Нова Зеландия, Австралия, САЩ.
В същото време считаме за необходимо да посочим, че евентуалното надценяване на негативното влияние на козите върху горските площи според нас би било погрешно и неадекватно за конкретните социално-икономически условия.
Подобряването на продуктивните показатели на местните кози само по пътя на храненето и начина на отглеждане не е достатъчно, а е необходимо да се съчетае с кръстосване с пръчове от високопродуктивни породи.
За повишаване млечността и плодовитостта на местните кози след 1951г. в България започва кръстосване с млечни породи. За целта от Чехия и Германия бяха внесени саанизирани кози и пръчове. Проведеното възпроизводително кръстосване в страната, съчетано с периодично облагородително кръстосване и целенасочена племенна работа доведоха до създаването на Българска бяла млечна порода (ББМ), призната през 1992г.
Породата е сравнително устойчива на неблагоприятните природо-климатични условия, добре се адаптира, което позволява нейното разпространение в цялата страна.
Средното живо тегло на козите-майки е 50-60 kg, на пръчовете 70-80 kg, на козичките 45-48 kg и на пръчлетата 55-65kg.
Млечността най-често е между 600 - 800 л, а процентът на мастните – 3.5% и на белтъчните вещества - 3.2%. При отделни кози млечността превишава 1000 л.
Средната плодовитост на породата е 170 - 210%. Месодайността на българските бели млечни кози е по-добра от месодайността на местните кози.
Разглеждайки статистическите данни на НСИ и Аграрния доклад на МЗХ за периода 1998-2011г. се забелязва трайна регресивна тенденция на намаляване броя на козите в страната.

В периода 1990-2000г. 95% от козите се отглеждат в стопанства до 50 животни, а в периода 2000-2005г. стопанствата се окрупняват, като се създават фермите с промишлена насоченост. В периода 2005-2011 се наблюдава ликвидиране на ферми с повече от 100 животни. Голямото намаление на общия брой на козите доведе до много сериозни смущения на племенния фонд. През последните няколко години той е под нивото на критичния минимум. Преминаването на козевъдството в частните стопанства и прекратеното субсидиране на племенни и елитни животни от контролираната част и националния генофонд нарушиха племенната структура на породите и организацията на племенната работа. По данни от Аграрния доклад на МЗХ, през 2008 година в козевъдството ИАСРЖ работи с 2880бр. кози от Българска Бяла Млечна порода, като 592бр. са в елитните стада, а 2 288бр.- в племенните стада. По данни на зам. директора на ИПЖЗ-Троян доц. д-р Пенко Зунев чистопородните кози от породата ББМ в периода 1990-1995г. са били 22 500 през 2000г. броя им намалява до 10 000, през 2005 броя им достига 5000-6000 бр.
По данни на „Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ през 2009г. в страната се отглеждаха 9 чистопородни стада с ББМ кози през 2010г. в резултат на икономическата криза бяха ликвидирани две от стадата, две продължиха работа с АРМПК, а останалите пет не пожелаха да водят селекционно-подобрителна дейност. През 2011г. асоциацията работи с четири чистопородни стада. По наши данни към днешна дата в страната се отглеждат между 2000-3000 чистопородни ББМ кози, от които асоциацията контролира 493 кози-майки. Намаляване броя на ББМ козите оказва негативно влияние върху продуктивността на цялата популация на кози в страната, видно в статистиката на Националния Статистически Институт и Аграрните доклади на МЗХ за периода 1998-2011г.
Фактори влияещи върху намаляване на популацията:

1. Прекратеното субсидиране на стадата от национален генофонд и контролираната част на популацията.
2. Увеличената цена на козето мляко.
3. Повишените разходи за отглеждане на чистопородни разплодни животни.
4. Усложнената икономическа обстановка в национален и световен мащаб.

По тези причини все повече стопани на елитни стада включени в списъка на животни от национален генофонд не отглеждат мъжки и женски разплодни животни, а ги ликвидират.
По този начин е налице рязко намаляване на популацията на чистопородни животни отговарящи както фенотипно така и по генетични заложби на БЪЛГАРСКА БЯЛА МЛЕЧНА КОЗА.

Във връзка с гореизложеното трябва да се вземат спешни и адекватни мерки за да бъде съхранена единствената българска млечна порода кози плод на дългогодишен труд и селекция, която е от национално значение.
Към момента популацията на ББМ козите в страната е под прага, под който дадена местна порода се счита за застрашена от изчезване от земеделието съгласно Приложение 1 към чл.14 ал.1 т.А на Регламент ЕО № 817/2ОО4 , а именно популацията им е по-малка от 10 000 кози майки на територията на общността. Според Регламента този брой е изчислен за всички държави-членки на ЕС, женски животни за разплод от една и съща порода, за расов разплод, включена в регистър, признат от държавата-членка (напр. племенна книга или зоотехническа книга)

Предлагам на заседание на НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ в ЖИВОТНОВЪДСТВОТО (НСГРЖ) да бъде разгледано предложението ми БЪЛГАРСКАТА БЯЛА МЛЕЧНА ПОРОДА КОЗИ да бъде вписана като застрашена от изчезване по смисъла на чл.18 ал.3 т.3 от Закона за животновъдството .С уважение,
Деан Тодоров
Член на НСГРЖ и Председател на АРМПК

13.03.2012 в 16:03

Мнението е редактирано за последно на 2012-03-13 16:08:05
 
Re:

...

13.03.2012 в 16:08

Мнението е редактирано за последно на 2012-03-13 16:08:35
 
Re:

..

13.03.2012 в 16:08

Мнението е редактирано за последно на 2012-03-13 16:08:59
 
Re:

Диане!Хайде да ни обясниш каква по точно селекционно-подобрителна дейност правеше вашата асоциация през последните години.Сегашните ви животни различни ли са от онези с които е призната породата през 1992година.

13.03.2012 в 17:48

 
Re:

Ферма, тука ме заподозряха, че съм на ваша хранилка, а по банковата сметка нищо не е дошло, не намирам и цистерна с вино и бъчви ракия пред вратата,което естествено трябва да ви даде повод за размисъл при първото събрание на асоциацията.

ББМ е саанизирана коза, т.е. саанска погълнала местните. Тя няма накъде да се подобрява, защото каквото и да си говорим за други породи световната порода е саанската, тя е каквото е черношарената при кравите.
Причините за намаляването не са нито една от изброените, а основно любовта с която тука се разваля всяка порода - безразборното кръстосване.

Пътищата за съхранение на породата са дълга тема, но за подобрение са ясни, поне за практик в тази област:
1. Внос на елитни пръчове от чистата саанска и други саанизирани породи;
2. Създаване на няколко осеменителни цетрове.
3. Внос на сперма от най-добрите пръчове.
4. Истествено и водене на книгите, защото единствения начин за подобряване на върховите породи е не кръстосване с други, а да се чака раждането на животни от породата с върхови геномни комбинации.

13.03.2012 в 19:01

 
Re:

Колоеги,в края на м.Май ще се проведе учредително събрание за създаване на нова асоциация.
Нито породата е застрашена от изчезване,нито в момента има легитимна развъдна асоциация,която да я представлява.
Истината е ,че от както не се изплаща генофонд хората се отдръпнаха от асоциацията.

13.03.2012 в 20:00

 
Re:

Колеги имам още един въпрос.Ако някой е подобрявал породата със саанки(знае се за внос на немски разплодници) пръчове или смята да го прави,какви ще бъдат показателите на млякото и дали това мляко устройва мандрите?

13.03.2012 в 20:11

 
Re:

И не знам защо Диан дава такъв висок процент на местните кози,и какво определя като местни кози.При положение че повече от половин век в България се внася саанска кръв,и тогавашната държавна политика за цялостно подобряване на млечното козевъдство(дори бяха раздавани саанизирани пръчове в частните селски стада).Като изключим дългокосместите ,според мен всичко друго носи в себе си различен процент саанска кръв.Иванов,на коя хранилка зобаш ти си знаеш!Каквито и пиар акции да правите от Швейцарските породи само Тогенбурга е стока.
Някой хора се опитват на всяка цена да си спасят далаверата.

13.03.2012 в 20:42

Мнението е редактирано за последно на 2012-03-13 20:45:47
 
Re:

13.03.2012 в 21:01

 
Re:

Мирчев,
Правилно сте решили! Тази асоциация е крайно неблагодарна и не се грижи за пропагандаторите.
Минчо,
Много може да се говори по темата, но като цяло няма идеална порода. Ако имаше всички кози щяха да са от нея. Швейцарски вече няма, няколко породи станаха световни, защото козите се аклиматизират по-лесно от овцете. Напр. швейцарската порода Оберасли или Оберхасли, според изговарянето е напълно непозната в Швейцария, преди десетилетия е била изместена от други породи, но е основна порода в САЩ и много по-разпространена от Тогенбурга.
Основно за една порода е да се аклиматизира добре, всичко друго зависи от отглеждането, а се избира когато има предлагане, тука предлагането е между мелез на местна коза и вносен пръч и мелез на вноска коза и местен пръч и тук таме по някое мъжко яре от различни породи.
Казвам това, защото няма как с това да се прави козевъдство, трябва внос на 2-3 хиляди ярета на година.

Германия не е след прочутите страни с добри саански кози. Те си имат добра саанизирана порода от която тука има едно голямо стадо, не знам дали продават ярета. В съвременното козарство добрият пръч трябва има дъщери, които дават по 2000-2500 кг. мляко и тяхна доза може да струва до 150 лв. Не съм запознат с изкуственото оплождане на козите, колко дози трябват и т.н.

13.03.2012 в 21:07

 

Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?

 • Агрополихим АД Агрополихим АД

  Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в...

   
  АГРИТРЕЙД-БГ ООД АГРИТРЕЙД-БГ ООД

  АГРИТРЕЙД-БГ ООД извършва продажба и сервиз на нова и употребявана земеделска техника и...

   
  КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ

  ГРУПА КОСАД СЕМАНС УТВЪРДЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕМЕНА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СВЯТ   Косад...

 • Агрион Агрион

  Агрион е лидер в професионалното управление на земеделски земи в България.  ...

  Pioneer - Пионер Семена България ЕООД Pioneer - Пионер Семена България ЕООД

  ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД е официалният представител на ДюПон Пионер в България. Фирмата...

  Агрокорпорейшън ООД Агрокорпорейшън ООД

  Oсновната дейност на Агрокорпорейшън ООД е търгoвия в страната и чужбина със селскостопанска...

 • Трактор Инвест ЕООД Трактор Инвест ЕООД

  „Трактор инвест” ЕООД - Карлово е търговско дружество с предмет на дейност...

  Сатнет ООД Сатнет ООД

  Сатнет ООД е водещ вносител на употребявани и рециклирани Японски...

  Агромашина Груп Агромашина Груп

  Агромашина груп предлага всичко за земеделието – нови трактори Same, Kubota, Lamborghini....

 • ФИАММА ЕООД ФИАММА ЕООД

  Всичко за селското стопанство.   Фиамма ЕООД предлага богата и широка гама от...

  Байер КропСайанс Байер КропСайанс

  Предмет на дейност: Производство и търговия с препарати за растителна защита и семена рапица....

  Анимекс ЕООД Анимекс ЕООД

  Нов стил в Селскостопанството (New Style in Agriculture)   Фирма Анимекс ЕООД е...

forum